Životopis


Vendula Machová

<p>Jsem &scaron;ťastn&aacute;. P&iacute;&scaron;u o posledn&iacute;m desetilet&iacute;, ale v&iacute;m, že tento stav si na sv&eacute; Cestě podrž&iacute;m. Jak jsem ke &scaron;těst&iacute; při&scaron;la? V hlubok&eacute;m zoufalstv&iacute; a beznaději jsem &quot;složila zbraně&quot;, pokorně se odevzdala a udělala obrat v my&scaron;len&iacute;. Dlouh&yacute; a bolav&yacute; proces, ov&scaron;em v&yacute;sledek za to stoj&iacute;. Č&iacute;m citelněj&scaron;&iacute; va&scaron;e nepohodl&iacute; je a č&iacute;m v&iacute;c jste zoufal&iacute;, t&iacute;m vět&scaron;&iacute; je pravděpodobnost, že do sv&yacute;ch vyjet&yacute;ch kolej&iacute; dok&aacute;žete v&iacute;tat &nbsp;změny. Nestač&iacute; poupravit chov&aacute;n&iacute;, je nezbytn&eacute; změnit my&scaron;len&iacute;. Jedině pak je nov&yacute; n&aacute;vyk trval&yacute;. Praktikuji kraniosakr&aacute;ln&iacute; terapii cestou hlubok&eacute; relaxace (KST CHR) a hloubkovou fyzio mas&aacute;ž, do kter&eacute; mě zasvětila a je mi origin&aacute;ln&iacute; průvodkyn&iacute; Shaaze. Souzn&iacute;m s jej&iacute;mi způsoby. KST CHR i fyzio mas&aacute;ž maj&iacute; společn&yacute; z&aacute;měr - podpořit samoregulačn&iacute; mechanismy v lidsk&eacute;m těle a dov&eacute;zt tělesn&yacute; syst&eacute;m do přirozen&eacute; harmonie, kter&aacute; znamen&aacute; pln&eacute; zdrav&iacute;. Obě tyto terapie si dopř&aacute;v&aacute;m jako souč&aacute;st p&eacute;če o sebe sama. K tělesn&eacute; i du&scaron;evn&iacute; spokojenosti hojně přisp&iacute;v&aacute; j&oacute;ga, či kung, toulky př&iacute;rodou a cyklov&yacute;lety. V&aacute;&scaron;nivě miluju kn&iacute;žky - ne e-booky, ne čtečky - klasick&eacute; v&aacute;zan&eacute; knihy, kter&eacute; von&iacute;, moje ruce se s nimi l&aacute;skyplně mazl&iacute;, p&iacute;smenka si tam žij&iacute; vlastn&iacute;m životem a j&aacute; mezi ně vstupuju tak, jak m&aacute;m chuť a potřebu. Sebepozn&aacute;v&aacute;n&iacute; pokl&aacute;d&aacute;m za povinnost vůči sobě. Pokud i vy, je mi potě&scaron;en&iacute;m se s v&aacute;mi sej&iacute;t a nechat prolnout na&scaron;e př&iacute;běhy.</p> <h2>Absolvovan&eacute; kurzy a v&yacute;cvik</h2> <ul> <li>Hloubkov&aacute; FYZIO mas&aacute;ž</li> <li>Hloubkov&aacute; FYZIO mas&aacute;ž pro těhotn&eacute;</li> <li>Breussova metoda</li> <li>Grafologie a psychologie &nbsp;(Asociace Grafologie ČR)</li> <li>PV&Scaron;PS (Pražsk&aacute; V&Scaron; psychosoci&aacute;ln&iacute;ch studi&iacute;, 3 roky v r&aacute;mci celoživotn&iacute;ho vzděl&aacute;v&aacute;n&iacute;)</li> <li>KST CHR (Kraniosakr&aacute;ln&iacute; terapie cestou hlubok&eacute; relaxace, Olomouc)</li> <li>Sportovn&iacute; a rekondičn&iacute; mas&aacute;ž (měs&iacute;čn&iacute; kurz, Praha)</li> </ul> <p>&nbsp;</p>

Mamea Imanata

<p>M&aacute; cesta začala zrozen&iacute;m mal&eacute; kočovnice. Přitahovala mě volnost divok&eacute; př&iacute;rody &ndash; hory a &uacute;dol&iacute;, řeky a oce&aacute;ny, stromy a rozkvetl&eacute; louky. Milovala jsem vůni lesa a indi&aacute;nsk&yacute;ch ohňů. Toužila jsem splynout s du&scaron;&iacute; zv&iacute;řat, běhat s nimi, b&yacute;t souč&aacute;st&iacute; smečky a každ&eacute; r&aacute;no společně v&iacute;tat v&yacute;chod Slunce. V t&eacute; době celistvosti a Jednoty se v&scaron;emi bytostmi jsem si nepokl&aacute;dala ot&aacute;zku : &bdquo;Kdo jsem?&ldquo;, prostě jsem byla&hellip; Nehledala jsem <strong>domov</strong>, protože jsem si ho nosila v sobě. Měla jsem otevřen&eacute; <strong>vě-dom&iacute; </strong>(věděla jsem s jistotou, kde jsem doma). Po celou dobu m&eacute;ho dětstv&iacute; jsem c&iacute;tila nejsilněj&scaron;&iacute; spojen&iacute; s živlem <strong>vody</strong>. Moře, mořsk&eacute; panny a <strong>delf&iacute;ni </strong>mě prov&aacute;zeli na každ&eacute;m kroku. Hlubina a prostor ticha pod hladinou mi přin&aacute;&scaron;ely klid a pocit bezpeč&iacute;. <strong>Srdce</strong> mi přet&eacute;kalo L&aacute;skou ke v&scaron;em Bytostem. C&iacute;tila jsem <strong>spojen&iacute;</strong>.</p> <p>Jak &scaron;el čas, vlivem různ&yacute;ch životn&iacute;ch ud&aacute;lost&iacute; a naučen&yacute;ch programů, jsem začala ztr&aacute;cet <strong>kontakt</strong> se sebou, se sv&yacute;m <strong>tělem</strong> a Zem&iacute; uvnitř mě. &bdquo;Opustilo&ldquo; mě <strong>sebe-vědom&iacute;</strong>. Už jsem nevěděla, kde je můj <strong>domov</strong>, odkud poch&aacute;z&iacute;m, ani <strong>kdo jsem</strong>. St&aacute;le jsem ale uvnitř sebe c&iacute;tila a vn&iacute;mala bolest svou i druh&yacute;ch. <strong>Strach</strong> z nepřijet&iacute;, hodnocen&iacute; a opu&scaron;těn&iacute; nakonec skryl mou jedinečnost za z&aacute;vojem &bdquo;hodn&eacute; a poslu&scaron;n&eacute; holčičky&ldquo;. A spolu se strachem při&scaron;lo i odpojen&iacute; od m&eacute;ho <strong>těla</strong>, už jsem nenaslouchala jeho potřeb&aacute;m a př&aacute;n&iacute;m, přestala jsem tančit, plavat i &bdquo;běhat s vlky&ldquo;... Stala jsem se cizinkou ve sv&eacute;m vlastn&iacute;m <strong>kr&aacute;lovstv&iacute;</strong>. A tak jsem se ztr&aacute;cela v př&iacute;běz&iacute;ch o volnosti, svobodě, L&aacute;sce a odvaze, aniž bych se je pokusila ž&iacute;t v realitě. Spoustu let jsem prožila na dně oce&aacute;nu, ukryt&aacute; ve tmě hlubiny jako <strong>perla </strong>v lastuře, jej&iacute;ž kr&aacute;su a jedinečnost spatř&iacute;me až ve chv&iacute;li, kdy je lastura &bdquo;vynesena&ldquo; nad hladinu, kde se ve světle slunečn&iacute;ch paprsků otevře světu&hellip;</p> <p>S př&iacute;chodem m&yacute;ch dět&iacute; začala moje dlouh&aacute; pouť hlubinou vzhůru ke Světlu a k Zemi. Postupně jsem si rozvpom&iacute;nala na sv&eacute; <strong>tělo</strong>, začala jsem mu naslouchat a v&iacute;ce a v&iacute;ce se v něm ukotvovat. Jako <strong>porodn&iacute; dula</strong> jsem byla opakovaně př&iacute;tomna okamžiku <strong>zrozen&iacute;</strong> a <strong>vtělen&iacute; </strong>nov&eacute; Bytosti. Tv&aacute;ř&iacute; v tv&aacute;ř takov&eacute;mu <strong>z&aacute;zraku </strong>mi postupně do&scaron;lo, že <strong>v&scaron;e m&aacute;me ukryt&eacute; v sobě</strong>. To na&scaron;e <strong>tělo </strong>je z&aacute;roveň na&scaron;&iacute;m <strong>domovem </strong>a my sami jsme svou <strong>jedinečnost&iacute; </strong>a <strong>sebe-l&aacute;skou</strong>. UVNITŘ N&Aacute;S JE UKRYT&Eacute; V&Scaron;E, CO POTŘEBUJEME K RADOSTN&Eacute;MU A NAPLNĚN&Eacute;MU ŽIVOTU V L&Aacute;SCE, PRAVDĚ A SVOBODĚ.</p> <p>Dnes jsem vděčn&aacute; v&scaron;em sv&yacute;m mal&yacute;m i velk&yacute;m učitelům a nejv&iacute;ce sv&eacute;mu tělu, že tu vždy bylo v podobě &nbsp;lastury, chr&aacute;nilo mě a trpělivě čekalo, až budu připravena a můj proces proměny v perlu se zavr&scaron;&iacute;.</p> <p>Tak jsem tady - J&Aacute;, MAMEA IMANATA &ndash; přin&aacute;&scaron;&iacute;m vodu pro Tvou du&scaron;i, oheň pro Tv&eacute; srdce a spojen&iacute; se Zem&iacute; pro Tv&eacute; tělo. Ponoř&iacute;m se s Tebou do hlubin Tv&yacute;ch posv&aacute;tn&yacute;ch vod a provedu tě skrze jemn&yacute; dotek vědom&yacute;m počet&iacute;m sebe sama. Pomohu Ti objevit a vyn&eacute;st Tv&eacute; skryt&eacute; perly nad hladinu, aby je spatřilo Slunce. SPOLEČNĚ PROPOJ&Iacute;ME TVOU DU&Scaron;I, SRDCE I TĚLO V POSV&Aacute;TN&Yacute; SVAZEK L&Aacute;SKY. Tě&scaron;&iacute;m se na jedinečn&eacute; setk&aacute;n&iacute; s každ&yacute;m, kdo sly&scaron;&iacute; vol&aacute;n&iacute;&hellip;</p> <p><br /> <strong>&bdquo;M&aacute; s&iacute;la je v jemnosti a m&aacute; př&iacute;tomnost jako v&yacute;chod Slunce nad mořem. Sv&yacute;m dotykem sn&aacute;&scaron;&iacute;m Nebe na Zem.&ldquo;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <h2><strong>Absolvovan&eacute; kurzy a v&yacute;cvik</strong></h2> <ul> <li>Kurz &bdquo;Porodn&iacute; dula&ldquo;</li> <li>Kurz &bdquo;Cesta porodn&iacute; b&aacute;by&ldquo; u Marisa Alcal&aacute;</li> <li>Kurz &bdquo;Kraniosakr&aacute;ln&iacute; terapie&ldquo; u Mark&eacute;ta Bez&uacute;&scaron;kov&aacute;</li> <li>Kurz &bdquo;Haputana (Maorsk&aacute; porodn&iacute; tradice)&ldquo; u Te Kaha &ndash; těhotensk&aacute; mas&aacute;ž nohou a bř&iacute;&scaron;ka</li> <li>Kurz &bdquo;Aquahealing (vodn&iacute; shiatsu) u Darji Havelkov&eacute;</li> <li>Kurz &bdquo;Mas&aacute;ž hork&yacute;mi mu&scaron;lemi Lava Shells&ldquo; u Miroslava M&aacute;lka</li> <li>Kurz &bdquo;Probuzen&iacute; posv&aacute;tn&eacute;ho těla&ldquo; dle Anaiya Sophia</li> <li>Vlastn&iacute; metoda &bdquo;Spojen&iacute; posv&aacute;tn&eacute;ho lůna a srdce&ldquo; &ndash; vědom&aacute; mas&aacute;ž prostoru lůna a srdce<br /> <br /> &nbsp;</li> </ul>

Zuzana Hudecová

<p>Už jako mal&aacute; holčička jsem pečovala o těla i du&scaron;e m&eacute; rodiny. Mas&iacute;rovala jsem je a dělala předn&aacute;&scaron;ky o tom, jak pro &scaron;těst&iacute; třeba j&iacute;t dovnitř.&nbsp;Pak jsem na to nějakou dobu zapomněla. Vystudovala jsem ekonomickou &scaron;kolu. Nastoupila do pr&aacute;ce a zanedlouho začala c&iacute;tit frustraci, vnitřn&iacute; nespokojenost. V tom čase jsem se dostala pod veden&iacute; v&yacute;born&eacute;ho tren&eacute;ra kulturistiky, kter&yacute; postavil prvn&iacute; stavebn&iacute; k&aacute;men - sladěn&iacute; vědom&eacute;ho pohybu a dechu. Upravila jsem stravu a započala m&aacute; cesta, po kter&eacute; kr&aacute;č&iacute;m do dnes. Fitness nahradila j&oacute;ga, tao, čchi - kung. V roce 2009 jsem začala mas&iacute;rovat. Tělo a psych&eacute; je pro mě l&aacute;ska na cel&yacute; život. S velkou &uacute;ctou a pokorou se skl&aacute;n&iacute;m před Mistrovsk&yacute;m d&iacute;lem. Jeho moudrost je nekonečn&aacute;, věčně rozv&iacute;jej&iacute;c&iacute; jako l&aacute;ska sama. M&yacute;m z&aacute;měrem, touhou i viz&iacute; je skrze vědom&yacute;&nbsp;dotek, dech otev&iacute;rat z&aacute;mky v lidsk&yacute;ch tělech, srdc&iacute;ch a tak roz&scaron;iřovat Světelnou s&iacute;ť pro dobro v&scaron;ech. Jak řekl mnou obl&iacute;ben&yacute; mystik Eduard Tom&aacute;&scaron;: &quot;Nen&iacute; trval&eacute;ho &scaron;test&iacute; v ž&aacute;dn&yacute;ch předmetů světa. Je v n&aacute;s.&quot;</p> <p>S l&aacute;skyplnou p&eacute;č&iacute; Zuzana</p> <h2>Absolvovan&eacute; kurzy a v&yacute;cvik</h2> <ul> <li>Hloubkov&aacute; FYZIO mas&aacute;ž</li> <li>Hloubkov&aacute; FYZIO mas&aacute;ž pro těhotn&eacute;</li> <li>Sportovn&iacute; a rekondičn&iacute; mas&aacute;že<br /> Reflexn&iacute; terapie u manželů Patakyov&yacute;ch</li> <li>Havajsk&aacute; mas&aacute;ž Lomi Lomi</li> <li>L&aacute;vov&eacute; kameny</li> <li>Instruktor j&oacute;gy - Yoga Federation of Europe</li> <li>Reiki I. II.</li> <li>Karuna Ki I. II.</li> <li>Ekasha</li> <li>Gr&aacute;l posv&aacute;tneho ženstv&iacute; I. II.</li> <li>Posv&aacute;tn&aacute; sexualita</li> <li>Božsk&eacute; k&oacute;dy DNA</li> <li>Posv&aacute;tn&aacute; s&iacute;la b&iacute;l&eacute;ho hada I. II.</li> </ul>

Dana Slováková

<p>L&aacute;ska spolu s radost&iacute; jsou m&eacute; životn&iacute; esence a před L&aacute;skou nikdo, kdo lež&iacute; u mě na leh&aacute;tku neunikne. A je jedno, jestli se jedn&aacute; o hloubkov&eacute; fyzio, nebo nebo něžnou relaxačn&iacute; mas&aacute;ž. Mas&aacute;ž je pro mě jako milov&aacute;n&iacute;, kdy se před sebou otev&iacute;raj&iacute; dvě Du&scaron;e a skrze dotek se l&eacute;č&iacute; jak tělo fyzick&eacute;, tak těla energetick&aacute;.</p> <p>Mnoho let jsem str&aacute;vila jako poutn&iacute;k světem, vylaďovala se pro sv&eacute; posl&aacute;n&iacute;, sb&iacute;rala zku&scaron;enosti, rozv&iacute;jela sv&eacute; dary, nebo se prostě jen radovala ze života-to j&aacute; tuze r&aacute;da :) Duchovn&iacute; cesta se stala životem a život duchovn&iacute; cestou.</p> <p>Velmi zlomov&yacute; pro mě byl život v Indii, kde jsem str&aacute;vila nějak&yacute; čas jako dobrovoln&iacute;k v j&oacute;ga &scaron;kole, udělala si učitelsk&yacute; v&yacute;cvik a m&aacute; v&aacute;&scaron;eň pro dechov&aacute; cvičen&iacute; a mantry byla započata. Oboj&iacute; je ned&iacute;lnou souč&aacute;st&iacute; m&eacute;ho života a mantry n&aacute;m samozřejmě budou hr&aacute;t i při mas&aacute;ži :)</p> <p>Během času v Indii, kam jsem se několikr&aacute;t vr&aacute;tila, jsem tak&eacute; absolvovala kurz tibetsk&yacute;ch mas&aacute;ž&iacute;, Kundaliny j&oacute;gy, učila se andělsk&eacute;mu energetick&eacute;mu ĺečen&iacute; a harmonizaci čaker. Posledn&iacute; dobou ke mě začaly promlouvat kameny, kter&eacute; r&aacute;da zvu na pomoc při pr&aacute;ci.</p> <p>A to v&scaron;e při mas&aacute;ži r&aacute;da propojuji do jednoho ritu&aacute;lu. Takže i když třeba zrovna budete prod&yacute;ch&aacute;vat bolest při &uacute;žasn&eacute; hloubkov&eacute; mas&aacute;ži, jak n&aacute;s naučila Shaaze, tak na hrudn&iacute;ku v&aacute;m skonč&iacute; růžen&iacute;n, občas někde cinknu do tibetsk&eacute; m&iacute;sy a odfouknu pryč uvolněn&eacute; energie :)</p> <p>Otv&iacute;r&aacute;m novou kapitolu života. Život v Česku, pr&aacute;ce se Shaaze a vy ❤</p> <h2>Absolvovan&eacute; kurzy a v&yacute;cvik</h2> <ul> <li>Hloubkov&aacute; FYZIO mas&aacute;ž</li> <li>Hloubkov&aacute; FYZIO mas&aacute;ž pro těhotn&eacute;</li> <li>Sportovn&iacute; a relaxačn&iacute; masaž</li> <li>Baňkov&aacute;n&iacute;</li> <li>Tibetsk&aacute; reflexn&iacute; mas&aacute;ž</li> <li>Z&aacute;klady reflexologie</li> </ul>

Siraka Anna Veselá

<p>Miluji lidsk&eacute; tělo. Od mala tanč&iacute;m a vystudovala jsem konzervatoř s tanečn&iacute;m oborem, takže k velmi intenzivn&iacute; pr&aacute;ci s tělem u mě byla přes pohyb. Tehdy jsem pochopila i důležitost relaxace a uvolněn&iacute; cel&eacute;ho těla. Každodenn&iacute; fyzick&aacute;, psychick&aacute; i energetick&aacute; z&aacute;těž n&aacute;m může d&aacute;t pěkně zabrat a tak tomu bylo i u mě. Začala jsem se tedy zaj&iacute;mat o tělo a přirozen&yacute; pohyb, což mě zav&aacute;lo různ&yacute;mi směry až pr&aacute;vě k mas&aacute;ž&iacute;m.</p> <p>Po absolvov&aacute;n&iacute; klasick&eacute;ho matrixov&eacute;ho kurzu jsem byla překvapen&aacute;, že mas&aacute;ž je vyučov&aacute;na jako nějak&aacute; neosobn&iacute; z&aacute;ležitost. J&aacute; mus&iacute;m ve v&scaron;em vidět a c&iacute;tit hloubku a l&aacute;sku, takže jsem hledala d&aacute;l. Tuto kvalitu jsem objevila pr&aacute;vě v hloubkov&eacute; fyzio mas&aacute;ži u Shaaze a jsem moc r&aacute;da, že m&aacute;m tu čest s n&iacute; pracovat.</p> <p>Už dlouho v sobě c&iacute;t&iacute;m potenci&aacute;l l&eacute;čiv&eacute; energie, kter&yacute; se snaž&iacute;m rozv&iacute;jet a m&aacute;m potřebu pom&aacute;hat lidem. Pracuji na sobě i v duchovn&iacute; a energetick&eacute; rovině. Byla jsem v ročn&iacute;m terapeutick&eacute;m v&yacute;cviku pomoc&iacute; hlasu a pohybu, chod&iacute;m na různ&eacute; ezo a podobn&eacute; semin&aacute;ře a na&scaron;la jsem v tom svoje poselstv&iacute;.&nbsp;</p> <h2>Absolvovan&eacute; kurzy a v&yacute;cvik</h2> <ul> <li>Hloubkov&aacute; FYZIO mas&aacute;ž</li> <li>Hloubkov&aacute; FYZIO mas&aacute;ž pro těhotn&eacute;</li> <li>Sportovn&iacute; a rekondičn&iacute; mas&aacute;že</li> <li>Medov&aacute; mas&aacute;ž</li> </ul>

Ebon

<p>Pom&aacute;h&aacute;m lidem zejm&eacute;na od bolesti zad, t&eacute;měř kdekoliv to jde. M&aacute;m cit pro dotek a vn&iacute;m&aacute;m jemn&eacute; sign&aacute;ly, kter&eacute; ovlivňuj&iacute; pohybov&yacute; apar&aacute;t. Se svoj&iacute; silou pracuji vědomě, přizpůsobenou potřebě klienta. Fascinuje mě, jak relativně jednoduch&eacute; techniky manu&aacute;ln&iacute; n&aacute;pravy mohou lidem z minuty na minutu pomoci od blok&aacute;d a bolesti. Způsob jak&yacute;mi pom&aacute;h&aacute;m m&aacute;m vyzkou&scaron;en&eacute; na vlastn&iacute;m tělu, zejm&eacute;na d&iacute;ky faktu že s&aacute;m služeb chiropraktika použ&iacute;v&aacute;m.</p> <p><strong>V co věř&iacute;m?</strong><br /> Mak&aacute;m na tom, abych byl &scaron;tastn&yacute;. Věř&iacute;m v to, že vědom&yacute; život je cesta jak b&yacute;t &scaron;tastn&yacute;, m&iacute;t dobr&eacute; vztahy a hojnost ve v&scaron;ech spektrech lidsk&eacute; existence. Věř&iacute;m v j&iacute;zdu na Harley Davidson, tato značka je moje velk&aacute; v&aacute;&scaron;eň. Moje cesta z nevědom&eacute;ho do života vědom&eacute;ho započala v okamžiku poprv&eacute; jsem poprv&eacute; usedl na motorku, zařadil jedničku a vyrazil na prvn&iacute; samostatnou j&iacute;zdu. Motorka mě uč&iacute; ž&iacute;t v př&iacute;tomnosti tzv. &bdquo;Tady a teď&ldquo;. J&iacute;zdou v jedn&eacute; stopě jsem si postupně začal uvědomovat, že jde o v&iacute;c, než jen přež&iacute;t, že jde o to, už&iacute;t si tu b&aacute;ječnou životn&iacute; j&iacute;zdu na maximum. <strong>Věř&iacute;m v to, že cesta je c&iacute;l&hellip; </strong></p> <p><strong>Jak&aacute; je moje cesta?</strong><br /> Fyzioterapeutick&yacute;m mas&aacute;ž&iacute;m jsem se vyučil př&iacute;mo u Mark&eacute;ty Shaaze a mus&iacute;m ř&iacute;ci, že jej&iacute; způsob pr&aacute;ce s tělem u du&scaron;&iacute; mě nepřest&aacute;v&aacute; fascinovat. Postupy manu&aacute;ln&iacute; medic&iacute;ny neust&aacute;le zdokonaluji v New Way Akad&eacute;mia což je propracovan&yacute; terapeutick&yacute; syst&eacute;m, kter&yacute; se zaměřuje na manu&aacute;ln&iacute; n&aacute;pravu jednotliv&yacute;ch kloubn&iacute;ch spojen&iacute; do spr&aacute;vn&eacute; polohy velmi jemn&yacute;m a citliv&yacute;m způsobem u velmi zku&scaron;en&eacute;ho chiropraktika Zdeňka Ga&scaron;per&aacute;ka. Na sv&eacute; duchovn&iacute; cestě se snaž&iacute;m otevř&iacute;t sv&eacute; srdce co nejv&iacute;ce dokoř&aacute;n, uč&iacute;m se překon&aacute;vat strach z nezn&aacute;ma, a to mě umožňuje vstupovat do jin&yacute;ch pomysln&yacute;ch &bdquo;vesm&iacute;rů a realit&ldquo;. Uč&iacute;m se pokoře, &uacute;častn&iacute;m se řady rozvojov&yacute;ch kurzů v oblasti vědom&eacute;ho byt&iacute;, tantry a &scaron;amanismu.</p> <h2>Absolvovan&eacute;&nbsp;kurzy a v&yacute;cvik</h2> <ul> <li>Manu&aacute;ln&iacute; n&aacute;pravy kloubn&iacute;ch spojen&iacute;</li> <li>Hloubkov&aacute; fyzio mas&aacute;ž</li> <li>Těhotensk&aacute; mas&aacute;ž</li> <li>Breussova mas&aacute;ž p&aacute;teře</li> <li>Indick&aacute; antistresov&aacute; mas&aacute;ž</li> </ul>

Jirka Žitný

<p><em><strong>Lidsk&eacute; tělo je fascinuj&iacute;c&iacute;. Hmota, kterou jsme.</strong></em></p> <p style="margin-left: 40px;">Dodnes m&aacute;m na živ&eacute; paměti momenty mezi čtvrt&yacute;m a p&aacute;t&yacute;m rokem života, kdy mne v dom&aacute;c&iacute; knihovně uhranul svazek s realistick&yacute;mi ilustracemi natolik, že jsem se je&scaron;tě v před&scaron;koln&iacute;m věku naučil č&iacute;st, abych porozuměl popiskům ony kresby doprov&aacute;zej&iacute;c&iacute;. Tou knihou byla Anatomie lidsk&eacute;ho těla. Tetičky na n&aacute;v&scaron;těvě jsem pak ohromoval třeba t&iacute;m, že v&iacute;m co je fontanela nebo kde maj&iacute; svůj Nervus Ischiadicus. A když jsem posl&eacute;ze psal Jež&iacute;&scaron;kovi, aby mi k V&aacute;nocům přinesl lidskou kostru nebo alespoň lebku, m&aacute;lokdo v t&eacute; době pochyboval, že by ze mě mohlo vyrůst něco jin&eacute;ho než l&eacute;kař.</p> <p><em><strong>Nem&eacute;ně fascinuj&iacute;c&iacute; je lidsk&yacute; duch. Energie, kterou jsme.</strong></em></p> <p style="margin-left: 40px;">Vzdor předpokladům, ub&iacute;ral jsem se ve sv&eacute;m studiu cestou obchodu a ekonomie. Zaujet&iacute; lidsk&yacute;m tělem ustoupilo&nbsp;na čas do pozad&iacute; a uvolnilo&nbsp;tak sv&eacute; m&iacute;sto z&aacute;jmu o o nic m&eacute;ně důležitou&nbsp;nefyzickou, jakož i metafyzickou&nbsp;podstatu&nbsp;lidsk&eacute; bytosti. Prvn&iacute;m světlem na cestě duchovn&iacute;m hou&scaron;t&iacute;m, kter&eacute; v devades&aacute;t&yacute;ch letech poměrně mohutně prorostlo na&scaron;&iacute; porevolučn&iacute; společnost&iacute;, byla Patricie Anzari,&nbsp;jej&iacute; skupinov&eacute; meditace a předn&aacute;&scaron;ky na t&eacute;ma transperson&aacute;ln&iacute; psychologie. Coby př&iacute;m&aacute; žačka Prof. Stanislava Grofa v metodě Holotropn&iacute;ho d&yacute;ch&aacute;n&iacute; se pro mě stala mostem ke zkoum&aacute;n&iacute; Grofovy celoživotn&iacute; pr&aacute;ce v oblasti změněn&yacute;ch stavů vědom&iacute; a jejich ozdravn&eacute;ho potenci&aacute;lu.</p> <p><em><strong>Prolnut&iacute; ob&eacute;ho, kl&iacute;č spojen&iacute; jednoho s druh&yacute;m v harmonick&eacute;m celku představuj&iacute;c&iacute;m Byt&iacute;,&nbsp;nelze pak jinak zv&aacute;t než z&aacute;zrakem...</strong></em></p> <p style="margin-left: 40px;">A tak se již 20 let cestou po životn&iacute; spir&aacute;le snaž&iacute;m pozn&aacute;vat tu ryze hmotnou i onu jemněj&scaron;&iacute; a nehmatatelnou složku každ&eacute;ho z n&aacute;s. Principy jejich harmonick&eacute;ho propojen&iacute;, ov&scaron;em tak&eacute; jeho meze a př&iacute;činy, kter&eacute; tuto harmonii naru&scaron;uj&iacute;.</p> <p style="margin-left: 40px;">Mas&aacute;žemi jsem se začal zab&yacute;vat v roce 2011. Postupně jsem přich&aacute;zel na to, že kromě &uacute;čelů čistě relaxačn&iacute;ch, rehabilitačn&iacute;ch, pro usnadněn&iacute; regenerace svalů po sportovn&iacute;ch v&yacute;konech nebo rozprouděn&iacute; lymfy lze pomoc&iacute; vhodn&eacute; mas&aacute;že dos&aacute;hnout i lecčeho nad r&aacute;mec obecně zn&aacute;m&yacute;ch př&iacute;m&yacute;ch efektů. Např&iacute;klad mas&aacute;ž&iacute; reflexn&iacute;ch plo&scaron;ek na chodidlech je možno &uacute;činně diagnostikovat, ba i l&eacute;čivě pracovat s neduhy jak&eacute;koliv č&aacute;sti na&scaron;eho těla, dokonce i ducha. O neblah&eacute;m vlivu stresu na n&aacute;&scaron; organismus nikdo nepochybuje. Jeho důsledky můžeme opět &uacute;činně m&iacute;rnit vhodnou mas&aacute;ž&iacute;.</p> <p style="margin-left: 40px;">Oboustrann&aacute; prov&aacute;zanost na&scaron;&iacute; fyzick&eacute; podstaty s tou ment&aacute;ln&iacute; je nezpochybniteln&aacute;. Touha pochopit ji v&iacute;ce do hloubky mne mimo jin&eacute; dovedla i ke studiu tradičn&iacute; č&iacute;nsk&eacute; medic&iacute;ny, kter&aacute; vn&iacute;m&aacute; mezi tělem a duchem souhru, na celostn&iacute;m př&iacute;stupu k životu a zdrav&iacute; ba př&iacute;mo stoj&iacute;. Jej&iacute; prvky s ve&scaron;ker&yacute;m respektem a pokorou k tomuto učen&iacute; d&aacute;vn&yacute;ch předků, kter&eacute; bohud&iacute;k nebylo na rozd&iacute;l od mnoh&yacute;ch jin&yacute;ch zapomenuto, &scaron;etrně uplatňuji při sv&yacute;ch mas&aacute;ž&iacute;ch.</p> <p style="margin-left: 40px;">&nbsp;</p> <h2>Absolvovan&eacute; kurzy a v&yacute;cvik</h2> <p>Sportovn&iacute; a rekondičn&iacute; mas&aacute;ž<br /> Ručn&iacute; lymfatick&aacute; mas&aacute;ž<br /> Tradičn&iacute; indick&aacute; mas&aacute;ž hlavy<br /> Moxov&aacute;n&iacute; Jiu Fa<br /> Ohniv&eacute; baňkov&aacute;n&iacute; dle tradičn&iacute; č&iacute;nsk&eacute; medic&iacute;ny<br /> Terapie mas&aacute;žn&iacute;m klad&iacute;vkem &scaron;vestkov&yacute; květ - Zhong Mei Quan<br /> Fyzioterapeutick&aacute; mas&aacute;ž<br /> Č&iacute;nsk&aacute; reflexn&iacute; mas&aacute;ž Zu Liao<br /> Č&iacute;nsk&aacute; l&eacute;čebn&aacute; mas&aacute;ž Tui Na</p>

Lenka Leňárek Babická

<ul> <li>Z&aacute;kladn&iacute; jednotka v&scaron;eho je informace...</li> <li>Dotek je nejstar&scaron;&iacute; forma komunikace...</li> <li>A mas&aacute;ž je nejstar&scaron;&iacute; forma l&eacute;čen&iacute;...</li> </ul> <p>Kdybych měla ps&aacute;t svůj př&iacute;běh, byl by to př&iacute;běh holky, kter&aacute; byla vždycky pro v&scaron;echny větrem v placht&aacute;ch... jenomže lidi a hlavně partneři j&iacute; uk&aacute;zali, jak&aacute; by měla b&yacute;t, jak by měla ž&iacute;t a jak by věci měly b&yacute;t spr&aacute;vně... a tak se z živeln&yacute; holky stala smutn&aacute; mlad&aacute; žena... kter&aacute; nem&aacute; sny, protože bol&iacute;, jak se nepln&iacute;, kter&aacute; nesn&aacute;&scaron;&iacute; sv&yacute; tělo, protože je zdrojem cht&iacute;če mužů v&iacute;c než jej&iacute; du&scaron;e a kter&aacute; zoufale stagnuje, aby nic neztratila, přestože v&iacute;, že ale takhle nic nez&iacute;sk&aacute;.</p> <p>A pak se to prostě ze dne na den zlomilo.<br /> Jedno r&aacute;no jsem se probudila...tak tři? čtyři? roky zp&aacute;tky a hř&aacute;ly mě ruce... bylo to jako... vzpomenout si na něco, co už jsem d&aacute;vno zapomněla. Vzala jsem sebe a m&aacute;mu a zaplatila n&aacute;m kurz Reiki... a pak už se věci prostě začaly řetězit.</p> <p>Rozhodla jsem se, že do tohohle prdeln&iacute;ho stavu jsem se dostala kvůli chlapům a tak ten, kdo mě z toho dok&aacute;že dostat ven, může bejt zase jedině chlap. Přestože jsem neměla tu zku&scaron;enost, věděla jsem, že potřebuju tantrika. Jenže ani jeden salon v Praze mě nechytil... ne&scaron;lo mi vyb&iacute;rat si někoho, komu svěřim &uacute;plně v&scaron;echno, podle profilov&yacute; fotky... nechtělo se mi zaplatit fakt bal&iacute;k peněz za to, že tam přijdu a zjistim, že sympať&aacute;k z obr&aacute;zku na mne působ&iacute; jako kret&eacute;n... a tak se stalo, že jsem se ocitla na ezo-festivale Miluj svůj život... chodila jsem pravidelně... bav&iacute; mě, jak tam člověk potk&aacute; lidi, kteř&iacute; mu na sobě nez&aacute;visle řeknou ty stejn&yacute; věci... ono se to děje i v životě, ale na těchle akc&iacute;ch je to takov&eacute; hodně koncentrovan&eacute;, aby to člověka pra&scaron;tilo do mozku... a tam jsem mezi předn&aacute;&scaron;kami najednou viděla - TANTRA... nikdy tam nebyla... nebo jsem si minim&aacute;lně nikdy nev&scaron;imla předn&aacute;&scaron;ky na tohle t&eacute;ma... a tak jsem tam &scaron;la... a když Vladim&iacute;r při&scaron;el odprezentovat svůj blok, bylo jasn&yacute;, že to je ON... a když řekl, že možn&aacute; někdo v&aacute;h&aacute;me, jestli ano nebo ne... tak mu prostě můžeme zavolat, vz&iacute;t nějak&yacute; dobr&yacute; čaj, on uděl&aacute; vodnici, popov&iacute;d&aacute;me a buď se domluv&iacute;me nebo ne... bylo to jako raz&iacute;tko... nepotřebovala jsem si už pov&iacute;dat... stačil mi tenhle př&iacute;stup. A tak jsem u něho byla na mas&aacute;ži... a později za n&iacute;m jela na program - Tantrick&eacute; odevzd&aacute;n&iacute; - kde jsem vedle něho 9 dn&iacute; žila (naprosto počestně) a byl to čas, kdy jsem se rozložila na strouhanku a pak se fakt dlouho skl&aacute;dala zp&aacute;tky na rohl&iacute;k... dnes r&aacute;da ř&iacute;k&aacute;m, že jsem ta nejz&aacute;řivěj&scaron;&iacute; perla, kterou se mu kdy podařilo procitnout... po tomhle z&aacute;žitku při&scaron;el Markův Mistr v n&aacute;s... kde jsem prožila jeden z nejv&iacute;c spiritu&aacute;ln&iacute;ch vjemů ever... přes tuhle akci ke mně při&scaron;la KvanTra (Uměn&iacute; vědom&eacute;ho byt&iacute; v kvantov&eacute;m poli za pomoci tantrick&eacute;ho př&iacute;stupu), kde jsem pro&scaron;la &uacute;rovn&iacute; 1, 2 a 3... pak jsem svoje m&iacute;sto nechala moj&iacute; m&aacute;mě a už se tam nepotřebovala vracet... ostatně, to nejcenněj&scaron;&iacute; jsem tam na&scaron;la, byť jsem to tehdy je&scaron;tě nevěděla - poznala jsem tam Son&aacute;yu, d&iacute;ky kter&eacute; teď můžu ps&aacute;t tenhle medailonek... :-)))<br /> Na&scaron;la jsem si Mirku, kter&aacute; tanč&iacute; a pracuje s tělem, začala jsem se s n&iacute; věnovat kontaktn&iacute; improvizaci, pro&scaron;la jsem dvakr&aacute;t jej&iacute; akc&iacute; Vymazeln&yacute; v&iacute;kend, kde uč&iacute; pečovat o sebe i o těla druh&yacute;ch meditačn&iacute;ma, dechovejma, pohybovejma a mas&aacute;žn&iacute;ma technikama a řadou jej&iacute;ch men&scaron;&iacute;ch workshopů na seberozvoj (z posledn&iacute;ho - Najdi svou vnitřn&iacute; s&iacute;lu - jsem se vr&aacute;tila 1. prosince... unaven&aacute;, rozebran&aacute; a ubrečen&aacute;... jako vět&scaron;inou... ale bylo to super :-D)...</p> <p>A velk&aacute; zlomov&aacute; věc je pro mě kvantovka... pro&scaron;la jsem pětidenn&iacute; kurz TKDM (Technika kvantov&eacute;ho doteku Matrixu) Pavla Vondr&aacute;&scaron;ka... a jeho n&aacute;sledn&yacute; akce pro absolventy... kvantov&aacute;n&iacute; se stalo naprosto ned&iacute;lnou souč&aacute;st&iacute; m&yacute;ho života. Každ&yacute; si můžeme ž&iacute;t svůj př&iacute;běh podle vlastn&iacute;ho sc&eacute;n&aacute;ře, jen na to sebrat odvahu...:-)<br /> A mezit&iacute;m v&scaron;&iacute;m byla řada mal&yacute;ch velk&yacute;ch akc&iacute;... kter&eacute; doplňovaly kostičky tam, kde chyběly...</p> <p>Žiju tantru, tanč&iacute;m swing a rozsvěc&iacute;m svět&yacute;lka tam, kde je tma.<br /> M&aacute;m dar slova, kter&yacute;m dok&aacute;žu v pěti vteřin&aacute;ch ubl&iacute;žit, určit hranice i podpořit... a občas je boj to ovl&aacute;dat.<br /> M&aacute;m dar doteku, protože mi samotn&eacute; chyb&iacute;...<br /> A to co děl&aacute;m je, že si pov&iacute;d&aacute;m s lidma, protože když du&scaron;e pl&aacute;če, potřebuje pojmenovat zdroj toho smutku... a on v dne&scaron;n&iacute; době prakticky nikdo nikoho neposlouch&aacute;... a když slova projdou, zacel&iacute;m r&aacute;ny, kter&yacute; si člověk vyrobil, dotekem na těle...<br /> A ano, když Shaaze ř&iacute;k&aacute; - mas&aacute;ž je jako tanec - neřekla bych to l&iacute;p... je... a použ&iacute;v&aacute;m při n&iacute; mnoho principů, kter&eacute; jsou na parketu nezbytn&eacute;, aby to fungovalo.</p> <p>A to je cel&yacute; můj př&iacute;běh :-D nebo aspoň ta z&aacute;kladn&iacute; kostra... přijde mi až moc EZO na to, aby ho někdo chtěl č&iacute;st v medailonku mas&eacute;rsk&yacute;ho salonu, ale co naděl&aacute;m, prostě to tak bylo... :-)<br /> RACIO... - m&aacute;m i nějak&yacute; certifik&aacute;ty... můj prvn&iacute; je z Trigger points... byla jsem na kurzu... kter&yacute; mi dal &uacute;plně něco jin&eacute;ho než pro co jsem tam při&scaron;la... od t&eacute; doby nen&aacute;vid&iacute;m pap&iacute;ry... nic neznamenaj&iacute;... jen potvrzuj&iacute; to, že člověk někde byl, ale jestli něco um&iacute;... ne... v&scaron;ichni dostanou stejn&yacute;... i kdyby tam jen seděli na židli.<br /> Na dar &#39;od Boha&#39;, v&aacute;m nikdo raz&iacute;tko ned&aacute;... prostě tam buď je nebo nen&iacute;. :-)</p> <h2>Absolvovan&eacute; kurzy a v&yacute;cvik</h2> <ul> <li>Hloubkov&aacute; fyzio mas&aacute;ž</li> <li>Těhotensk&aacute; mas&aacute;ž</li> <li>Breussova mas&aacute;ž p&aacute;teře</li> <li>Indick&aacute; antistresov&aacute; mas&aacute;ž</li> <li>Medov&aacute; mas&aacute;ž</li> <li>Reiki</li> <li>Technika kvantov&eacute;ho doteku</li> </ul>