sdílet

Základní pojmy a principy ochrany osobních údajů

Společnost Lenka Šimonová, jejíž sídlo se nachází na adrese Bohunická 278, 619 00 Brno-Horní Heršpice, Česká republika (dále jen 'správce'), považuje za nezbytné chránit osobní údaje, které jsou jí svěřeny. Veškerý osobní údaj je jakákoliv informace, která identifikuje nebo může identifikovat fyzickou osobu. Zpracování údajů se řídí v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejména nařízením GDPR. Ochrana osobních údajů zahrnuje nejen zabezpečení proti neoprávněnému přístupu, ale také zajištění transparentnosti ve zpracování, právo na informace o tom, jaké údaje jsou sbírány a jak jsou používány, a možnost žádat o opravu či úplné vymazání osobních informací.

Shromažďování a využití osobních informací

Sháže Masáže shromažďuje osobní údaje klientů za účelem poskytování a zlepšování masážních služeb. Tyto údaje zahrnují jméno, kontaktní informace, jako jsou email a telefonní číslo, a v případě návštěvy masážního salónu také informace potřebné pro zajištění služby. Klient má právo kdykoliv požádat o poskytnutí informací o tom, které jeho údaje jsou zpracovávány, a má právo požadovat jejich aktualizaci nebo vymazání. Uchovávání osobních údajů probíhá jen po nezbytně nutnou dobu, a to ve formě, která je nejmenší možnou měrou použitelná k dosažení účelu jejich zpracování.

Práva subjektů údajů

Práva subjektů údajů zahrnují mimo jiné právo na přístup k vlastním osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů. Klient má rovněž možnost vzdát se svěření osobních údajů, ovšem je třeba si uvědomit, že v některých případech může být dodání služeb bez poskytnutí určitých údajů omezeno nebo znemožněno. V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků týkajících se ochrany osobních údajů, je možné se obrátit na správce prostřednictvím emailu na adrese [email protected].

Zabezpečení osobních údajů

Správce uplatňuje řadu technických a organizačních opatření k ochraně osobních údajů klientů. Tyto zabezpečovací metody zahrnují použití moderních technologií, šifrování, pravidelné aktualizace systémů a pravidelné prověřování bezpečnostních opatření. Správce dále zajistí, že osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám kromě případů, kdy je to nutné pro poskytování služeb nebo kdy to vyžaduje zákon. V případě neoprávněné manipulace s osobními údaji, se správce zavazuje k informování dotčených osob i příslušných úřadů bez zbytečného odkladu.