Popis fyzioterapeutických masáží


Spodní text

<h3 style="text-align: center;">&nbsp;</h3> <h3 style="text-align: center;">&Uacute;plně nejraději doporučuji mas&aacute;ž proto, že prostě milujete doteky, vonn&eacute; oleje a bl&iacute;zkost druh&eacute;ho člověka.</h3>

Bahenní zábaly

<p>Tepl&eacute; bahenn&iacute; z&aacute;baly jsou velmi &uacute;čin&yacute;m l&eacute;kem na bolesti svalů a kloubů ať už dlouhodob&eacute;ho charaktetu či bolesti akutn&iacute;. Tepl&eacute; bahno obsahuj&iacute;c&iacute; soli, j&iacute;l, zeolit a byliny skvěle postižen&eacute; m&iacute;sto prokrv&iacute;, uvoln&iacute; a do hloubky vyčist&iacute;. Vhodn&yacute; je pro l&eacute;čbu akn&eacute;.</p> <div class="reservanto-widget pb-3" data-color-bg="#6d0404!important;" data-color-bg-hover="#eb0000" data-color-boxshadow="#d10000" data-color-text="#ffffff!important" data-color-text-shadow="#990000" data-id="13911" data-segment="1" data-text="Rezervovat">&nbsp;</div>

Fyzioterapeutická masáž dětí

<p style="text-align: justify;">I na&scaron;e děti potřebuj&iacute; uvolnit bolav&eacute; svaly nebo napět&iacute; v&nbsp;těle. Vřele doporučuji mas&aacute;ž u dět&iacute; hyperaktivn&iacute;ch a dět&iacute;, kter&eacute; se sami těžko zklidn&iacute;. Děti miluj&iacute; tyhle procedury dospěl&yacute;ch a moc r&aacute;dy si chod&iacute; odpočinout, popov&iacute;dat nebo se nechat opečov&aacute;vat vonn&yacute;mi esencemi a oleji.</p> <div class="reservanto-widget pb-3" data-color-bg="#6d0404!important;" data-color-bg-hover="#eb0000" data-color-boxshadow="#d10000" data-color-text="#ffffff!important" data-color-text-shadow="#990000" data-id="13911" data-segment="1" data-text="Rezervovat">&nbsp;</div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Stretching - Protahování

<p>Jestli se c&iacute;t&iacute;te ztuhl&iacute;, nemotorn&iacute;, bol&iacute; v&aacute;s trvale nohy nebo z&aacute;da nebo potřebujete rozproudit svůj lymfatick&yacute; syst&eacute;m, je nejvy&scaron;&scaron;&iacute; čas zač&iacute;t s protahov&aacute;n&iacute;m těla. Již po kr&aacute;tk&eacute;m čase pravideln&eacute; p&eacute;če o Va&scaron;e tělo protahov&aacute;n&iacute;m se budete c&iacute;tit &uacute;plně jinak. Přestane V&aacute;s bolet hlava, ramena, bedern&iacute; p&aacute;teř nebo oblast mezi lopatkami. Uvoln&iacute; se Va&scaron;e přet&iacute;žen&eacute; končetiny. A sportovcům r&aacute;da znovu připom&iacute;n&aacute;m: ,, V&iacute;te, že Va&scaron;e pravidelně nam&aacute;han&eacute; svaly se sice kr&aacute;sně zvět&scaron;uj&iacute;, ale z&aacute;roveň se i zkracuj&iacute;? Potřebuj&iacute; tedy ,,nat&aacute;hnout,, - prot&aacute;hnout do původn&iacute; d&eacute;lky, aby mohly b&yacute;t jak kr&aacute;sn&eacute;, tak i funkčn&iacute; a pružn&eacute;.</p> <div class="reservanto-widget pb-3" data-color-bg="#6d0404!important;" data-color-bg-hover="#eb0000" data-color-boxshadow="#d10000" data-color-text="#ffffff!important" data-color-text-shadow="#990000" data-id="13911" data-segment="1" data-text="Rezervovat">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Úvodní konzultace

<p>Jestli si nev&iacute;te rady, co se sebou d&aacute;l, ale c&iacute;t&iacute;te, že nějak potřebujete zač&iacute;t, r&aacute;da V&aacute;m navrhnu terapie nebo druhy mas&aacute;ž&iacute; a cvičen&iacute; aktu&aacute;lně pro V&aacute;s nejvhodněj&scaron;&iacute;.<br /> A protože moj&iacute; prac&iacute; je i psychoterapie, r&aacute;da V&aacute;s přijmu prostě jen k popov&iacute;d&aacute;n&iacute; a n&aacute;vrhu toho, jak poznat s&aacute;m sebe a souvislosti sv&eacute;ho života hlouběji. Mohu V&aacute;m nab&iacute;dnout velmi kr&aacute;sn&eacute; a hlubok&eacute; terapie l&eacute;č&iacute;c&iacute; jak emoce a mysl, tak i Va&scaron;e tělesn&eacute; symptomy. Jde o metody použ&iacute;vaj&iacute;c&iacute; vizualizaci a meditaci, jako je např&iacute;klad: Sm&iacute;řen&iacute; se s nepř&iacute;tomn&yacute;m rodičem ve vizualizaci, Sm&iacute;řen&iacute; se se zemřel&yacute;m &ndash; odchodem milovan&eacute;ho člověka, Sm&iacute;řen&iacute; se s partnerem, Rehabilitace porodu, Sm&iacute;řen&iacute; se s prožit&yacute;m traumatem a dal&scaron;&iacute;&hellip; v nejbliž&scaron;&iacute; době najdete na na&scaron;ich str&aacute;nk&aacute;ch i podrobn&yacute; popis těchto terapi&iacute;. V př&iacute;padě Va&scaron;eho z&aacute;jmu V&aacute;m r&aacute;da d&aacute;m bliž&scaron;&iacute; informace osobně nebo telefonicky.</p> <div class="reservanto-widget" data-color-bg="#6d0404!important;" data-color-bg-hover="#eb0000" data-color-boxshadow="#d10000" data-color-text="#ffffff!important" data-color-text-shadow="#990000" data-id="13911" data-segment="1" data-text="Rezervovat">&nbsp;</div>

Masáž horkým medem

<p>V&iacute;te, že med m&aacute; hluboce čist&iacute;c&iacute; &uacute;činky i skrze Va&scaron;i pokožku? Nejprve jednotliv&eacute; č&aacute;sti těla o&scaron;etř&iacute;me medem speci&aacute;ln&iacute;m mas&aacute;žn&iacute;m hmatem, při kter&eacute;m doch&aacute;z&iacute; k aktivn&iacute;mu vytahov&aacute;n&iacute; nečistot z kůže a podkož&iacute; a skrze krevn&iacute; oběh i z cel&eacute;ho těla. Nejen, že med aktivně odstran&iacute; nečistoty z těla, um&iacute; i aktivně darovat tělu v&scaron;e, co v sobě obsahuje (enzymy, vitam&iacute;ny, proteiny, hormony, aminokyseliny, cukry, kyselinu citr&oacute;novou, mravenč&iacute;, jablečnou či jantarovou).<br /> Po t&eacute; přich&aacute;z&iacute; omyt&iacute; použit&eacute;ho medu z těla a nanesen&iacute; nov&eacute;ho s tepl&yacute;m olejem. S touto směs&iacute; cel&eacute; tělo mas&iacute;rujeme. Po mas&aacute;ži tělo od medu osprchujete a je&scaron;tě Va&scaron;e tělo nahydratujeme medov&yacute;m kr&eacute;mem.<br /> Použ&iacute;v&aacute;me pouze dom&aacute;c&iacute; med od včelařů.</p> <div class="reservanto-widget pb-3" data-color-bg="#6d0404!important;" data-color-bg-hover="#eb0000" data-color-boxshadow="#d10000" data-color-text="#ffffff!important" data-color-text-shadow="#990000" data-id="13911" data-segment="1" data-text="Rezervovat">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Indická antistresová masáž

<p>Je hloubkov&aacute; mas&aacute;ž, při kter&eacute; pečujeme hlavně o Va&scaron;&iacute; horn&iacute; polovinu těla. Je vhodn&aacute; pro lidi, kteř&iacute; jsou dlouhodobě ve stresu nebo maj&iacute; nejčastěj&scaron;&iacute; probl&eacute;my se &scaron;&iacute;j&iacute;, hlavou, hrudn&iacute;kem a horn&iacute;mi končetinami. K je&scaron;tě hlub&scaron;&iacute; relaxaci r&aacute;da použ&iacute;v&aacute;m esenci&aacute;ln&iacute;ch vonn&yacute;ch olejů.</p> <div class="reservanto-widget pb-3" data-color-bg="#6d0404!important;" data-color-bg-hover="#eb0000" data-color-boxshadow="#d10000" data-color-text="#ffffff!important" data-color-text-shadow="#990000" data-id="13911" data-segment="1" data-text="Rezervovat">&nbsp;</div>

Lifting obličeje

<p>Nen&iacute; zdaleka pouze kosmetick&aacute; procedura vyhlazuj&iacute;c&iacute; vr&aacute;sky a uvolňuj&iacute;c&iacute; otoky obličeje. Je to hluboce intimn&iacute; hodinov&yacute; obřad, pln&yacute; doteků různ&eacute; hloubky, na va&scaron;em obličeji. Na konec přich&aacute;z&iacute; je&scaron;tě mas&aacute;ž &scaron;&iacute;je a vlasov&eacute; č&aacute;sti hlavy. Je to velmi hlubok&aacute; relaxačn&iacute; procedura, kter&aacute; se skvěle hod&iacute; pro ženy, kter&eacute; ček&aacute; okamžik, při kter&eacute;m chtěj&iacute; vypadat i působit skvěle.<br /> Použ&iacute;v&aacute;me pouze luxusn&iacute; kosmetiku značky Natura siberica a Litokomplex.</p> <div class="reservanto-widget" data-color-bg="#6d0404!important;" data-color-bg-hover="#eb0000" data-color-boxshadow="#d10000" data-color-text="#ffffff!important" data-color-text-shadow="#990000" data-id="13911" data-segment="1" data-text="Rezervovat">&nbsp;</div>

Královská péče o Vaše chodidla

<p>Po dobu 90 min budeme pečovat o Va&scaron;e chodidla, n&aacute;rty a kotn&iacute;ky. Jako prvn&iacute; zažijete 20 min peeling každ&eacute;ho kousku va&scaron;eho chodidla, každ&yacute; kous&iacute;ček va&scaron;&iacute; citliv&eacute; pokožky chodidel až po kotn&iacute;ky vyčist&iacute;me&nbsp;luxusn&iacute;mi peelingy z Ruska značky CK, kter&eacute; jsou zcela na př&iacute;rodn&iacute; b&aacute;zi. Pot&eacute; budeme h&yacute;čkat Va&scaron;e chodidla a n&aacute;rty 60 min mas&aacute;ž&iacute; nejlep&scaron;&iacute;mi př&iacute;rodn&iacute;mi oleji. Pro otrlej&scaron;&iacute;ch můžeme přidat i reflexn&iacute; mas&aacute;ž dřevěn&yacute;m kol&iacute;kem, kter&aacute; hluboce uvoln&iacute; cel&eacute; tělo a prokrv&iacute; vnitřn&iacute; org&aacute;ny. Na z&aacute;věr přijde znovu hloubkov&yacute; peeling, kter&yacute; dočist&iacute; v&scaron;e vyplaven&eacute; a než&aacute;douc&iacute; po mas&aacute;ži. Pak už je lehk&aacute; hydratace a c&iacute;t&iacute;te se jako ZNOVUZROZEN&Iacute;</p> <div class="reservanto-widget pb-3" data-color-bg="#6d0404!important;" data-color-bg-hover="#eb0000" data-color-boxshadow="#d10000" data-color-text="#ffffff!important" data-color-text-shadow="#990000" data-id="13911" data-segment="1" data-text="Rezervovat">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Jarní restart

<p>3 t&yacute;denn&iacute; očistn&aacute; kůra, nastartov&aacute;n&iacute; organismu po zimě - lymfatick&eacute; a hloubkov&eacute;mas&aacute;že, bahenn&iacute; z&aacute;baly a peelingy, bahno s sebou domů, bylinn&eacute;tinktury na podporu či&scaron;těn&iacute; a hubnut&iacute;, mas&aacute;žn&iacute; oleje a tinktury domů, doporučen&iacute; j&iacute;denln&iacute;ho individu&aacute;ln&iacute;ho pl&aacute;nu</p> <p>&nbsp;</p>

Výhřez meziobratlové ploténky

<h3 style="text-align:center">V&Yacute;HŘEZ MEZIOBRATLOV&Eacute; PLOT&Eacute;NKY</h3> <p style="text-align:center">je velmi často způsoben &scaron;patn&yacute;m držen&iacute;m těla, zkr&aacute;cen&iacute;m svalů nebo třeba hluboce zafixovan&yacute;mi stereotypn&iacute;mi pohyby. Při l&eacute;čbě v&yacute;hřezu je mas&aacute;ž velmi důležit&aacute;, protože při n&iacute; doch&aacute;z&iacute; k&nbsp;prokrven&iacute; a uvolněn&iacute; okol&iacute; vyhřezl&eacute;ho disku a t&iacute;m rychlej&scaron;&iacute; l&eacute;čbě a regeneraci. Mas&aacute;ž tak&eacute; uvoln&iacute; zkr&aacute;cen&eacute; svaly, kter&eacute; se již dlouhodobě na vzniku v&yacute;hřezu pod&iacute;lely. <strong>Mas&iacute;rujeme neakutn&iacute; stavy v&yacute;hřezu plot&eacute;nky a na&scaron;e mas&aacute;ž je&nbsp;v&yacute;born&aacute; spolu s dal&scaron;&iacute;mi metodami k jeho dol&eacute;čen&iacute;.</strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p>

Hloubková FYZIO masáž pro těhotné

<p>I těhotn&eacute; ženy potřebuj&iacute; poř&aacute;dnou mas&aacute;ž. V prvn&iacute;m trimestru alespoň mas&aacute;ž &scaron;&iacute;je, hlavy a rukou a po třet&iacute;m měs&iacute;ci, když je průběh těhotenstv&iacute; v poř&aacute;dku, i mas&aacute;ž celotělovou. Přet&iacute;žen&eacute; svaly bedern&iacute; p&aacute;teře, kter&eacute; bol&iacute; v&nbsp;důsledku rostouc&iacute;ho miminka, svaly ramen a krku, kter&eacute; jsou napjat&eacute; z&nbsp;ře&scaron;en&iacute; nov&yacute;ch starost&iacute; v&nbsp;těhotenstv&iacute; nebo přet&iacute;žen&iacute; nohou jsou nejčastěj&scaron;&iacute; důvody, kdy nast&aacute;vaj&iacute;c&iacute; maminky přich&aacute;zej&iacute; na mas&aacute;ž.</p> <p>V průběhu 1.-3. měs&iacute;ce si můžete dopř&aacute;t minim&aacute;lně, do hloubky uvolňuj&iacute;c&iacute; mas&aacute;ž ramen, &scaron;&iacute;je, paž&iacute; a cel&eacute; hlavy, kter&aacute; v&aacute;s kr&aacute;sně uklidn&iacute; a nalad&iacute;te se z běžn&yacute;ch povinnost&iacute; do klidu na va&scaron;e děť&aacute;tko.<br /> Od 4.-9. měs&iacute;ce v&aacute;m r&aacute;di pomůžeme s přirozeně přich&aacute;zej&iacute;c&iacute;mi bolestmi zad, kyčl&iacute; a nohou. V tomto obdob&iacute; va&scaron;e tělo přirozeně reaguje na růst děť&aacute;tka v děloze. S t&iacute;m můžou přich&aacute;zet různ&eacute; bolesti, napět&iacute; ve svalech a otoky nohou, s kter&yacute;m si um&iacute;me kr&aacute;sně poradit a v&aacute;m tak ulevit.<br /> V &scaron;estineděl&iacute; v&aacute;m, kdykoli to uzn&aacute;te za potřebn&eacute;, r&aacute;di pomůžeme tak&eacute; mas&aacute;ž&iacute; nebo i chiroprakticky srovn&aacute;n&iacute;m p&aacute;teře na sv&eacute; m&iacute;sto a uvolněn&iacute;m okoln&iacute;ch svalů.</p> <p>S velk&yacute;m citem a &uacute;ctou k otevřenosti a vn&iacute;mavosti v&scaron;ech těhotn&yacute;ch žen se na v&aacute;s tě&scaron;&iacute;me!</p> <div class="reservanto-widget pb-3" data-color-bg="#6d0404!important;" data-color-bg-hover="#eb0000" data-color-boxshadow="#d10000" data-color-text="#ffffff!important" data-color-text-shadow="#990000" data-id="13911" data-segment="1" data-text="Rezervovat">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Hloubková FYZIO masáž by Shaaze

<h2 class="py-3" style="text-align: center;">Hloubkov&aacute; FYZIO mas&aacute;ž by Shaaze</h2> <p style="text-align: center;">Hloubkov&eacute; uvolněn&iacute; svalů, kloubů a p&aacute;teře, při kter&eacute;m doch&aacute;z&iacute; skrze prokrven&iacute; svalů i k&nbsp;prokrven&iacute;, uvolněn&iacute; a vyči&scaron;těn&iacute; vnitřn&iacute;ch org&aacute;nů těla. Často tak&eacute; doch&aacute;z&iacute; i k rozprouděn&iacute; lymfatick&eacute;ho syst&eacute;mu a n&aacute;sledn&eacute;mu odvodněn&iacute; těla. Nab&iacute;z&iacute;me j&iacute; v&nbsp;trv&aacute;n&iacute; od 30 do 180 minut, kdy se postar&aacute;me buď o jednotliv&eacute; č&aacute;sti těla, kter&eacute; nejv&iacute;ce potřebuj&iacute; uvolnit nebo ide&aacute;lně o cel&eacute; tělo z&nbsp;předn&iacute; i zadn&iacute; strany.</p> <p style="text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="160" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/22ivk-lgGz0" width="340"></iframe></p> <p>Č&iacute;m vynik&aacute;me?<br /> Č&iacute;m se odli&scaron;ujeme od ostatn&iacute;ch?<br /> Co n&aacute;s bav&iacute;?<br /> Č&iacute;m žijeme?</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&bdquo;<strong>Hloubkov&aacute; FYZIO mas&aacute;ž by Shaaze</strong>&ldquo; je vyzn&aacute;n&iacute;m l&aacute;sky k člověku, k lidsk&eacute;mu tělu i du&scaron;i. K setk&aacute;n&iacute; dvou lid&iacute;, kteř&iacute; se před sebou a společně otev&iacute;raj&iacute;, sd&iacute;lej&iacute; sv&eacute; př&iacute;běhy, ct&iacute; se a propojuj&iacute; se.</p> <p style="text-align: justify;"><br /> Proč &bdquo;<strong>hloubkov&aacute;</strong>&ldquo;&lrm;? Nejenom že um&iacute;me do hloubky namas&iacute;rovat svaly těla a uvolnit tak klouby, p&aacute;teř i jednotliv&eacute; kosti a org&aacute;ny. Do hloubky děl&aacute;me u n&aacute;s &uacute;plně v&scaron;e. Mysl&iacute;me na&scaron;i pr&aacute;ci zcela v&aacute;žně a upř&iacute;mně a s velkou l&aacute;skou ře&scaron;&iacute;me ty nejmen&scaron;&iacute; detaily spojen&eacute; s na&scaron;&iacute; spoluprac&iacute;, chodem salonu i va&scaron;&iacute;m pohodl&iacute;m u n&aacute;s. St&aacute;le hlouběji a hlouběji se každ&yacute; jednotlivě vzděl&aacute;v&aacute;me v oblasti p&eacute;če o tělo a v p&eacute;či o na&scaron;i du&scaron;i, tedy o n&aacute;&scaron; duchovn&iacute; svět.</p> <p style="text-align: justify;"><br /> Proč &bdquo;<strong>FYZIO</strong>&quot;<strong>&lrm;</strong>?&nbsp;Tohle slovo poch&aacute;z&iacute; z řeck&eacute;ho slova fysis neboli př&iacute;rodn&iacute;. Jednodu&scaron;e ct&iacute;me př&iacute;rodn&iacute; z&aacute;kony a to, jak je na&scaron;e tělo božsky navržen&eacute; a vyroben&eacute;. Nevym&yacute;&scaron;l&iacute;me si ž&aacute;dn&eacute; zbytečn&eacute; hmaty a &scaron;katulky a n&aacute;sledujeme přirozenost jednotliv&yacute;ch svalů, kloubů a org&aacute;nů. Protože jedině s obrovsk&yacute;m respektem k tomu přirozen&eacute;mu spolu s na&scaron;&iacute;m hlubok&yacute;m citem můžeme tělu pomoct v uvolněn&iacute;.<br /> Spojuje se zde jak hlubok&aacute; intuice, tak velmi jasn&yacute; ale božk&yacute; ř&aacute;d těla.</p> <p style="text-align: justify;"><br /> Proč &bdquo;<strong>by Shaaze</strong>&ldquo;&lrm;? Lidsk&eacute; tělo mě fascinuje a jeho fungov&aacute;n&iacute; se uč&iacute;m již od malička. A toto vědom&iacute;, věděn&iacute; i učen&iacute; života spojuji v tomto kr&aacute;sn&eacute;m, l&aacute;skypln&eacute;m a hluboce l&eacute;čebn&eacute;m př&iacute;stupu k člověku.&nbsp;<a href="https://shaazemasaze.cz/o-nas">Mas&eacute;ry</a>, kter&eacute; v na&scaron;em salonu potk&aacute;te, jsou lid&eacute;, kteř&iacute; se roky uč&iacute; o lidsk&eacute;m těle i du&scaron;i a psychologick&yacute;ch souvislostech života, svoji pr&aacute;ci miluj&iacute; a můj celostn&iacute; př&iacute;stup k člověku sd&iacute;lej&iacute;. V&scaron;echny n&aacute;s&nbsp;&bdquo;Hloubkov&aacute; FYZIO mas&aacute;ž by Shaaze&ldquo;&nbsp;spojuje, v&scaron;ichni ji děl&aacute;me a společně odhalujeme jej&iacute; dal&scaron;&iacute; tajemstv&iacute; a souvislosti během společn&eacute; spolupr&aacute;ce.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <h3 style="text-align: center;">Stavy, kdy se fyzio mas&aacute;ž nejčastěji doporučuje:</h3> <p>&nbsp;</p>

Manuální lymfatická masáž

<p>Je ide&aacute;ln&iacute; mas&aacute;ž&iacute; pokud potřebujete rozproudit svůj lymfatick&yacute; syst&eacute;m a nastartovat tak největ&scaron;&iacute; čističku Va&scaron;eho organismu. Rozprod&iacute; vodu ve Va&scaron;em těle, detoxikuje a posiluje imunitn&iacute; syst&eacute;m. Doporučuje se při otoc&iacute;ch, rychlej&scaron;&iacute; regeneraci organismu po operaci nebo při sportu. Velmi dobře a rychle se pomoc&iacute; rozprouděn&eacute; lymfy odv&aacute;děj&iacute; přebytečn&eacute; l&eacute;ky z těla. Hod&iacute; se skvěle jako v&yacute;born&aacute; jarn&iacute; či podzimn&iacute; očista Va&scaron;eho organismu.</p> <p><br /> Lymfatickou mas&aacute;ž prov&aacute;d&iacute;me pouze manu&aacute;lně za použit&iacute; dětsk&eacute;ho pudru po otevřen&iacute; m&iacute;zn&iacute;ch uzlin krku, hlavy, podpaž&iacute; a tř&iacute;sel a aktivn&iacute;m prod&yacute;ch&aacute;n&iacute; břicha při kter&eacute;m doch&aacute;z&iacute; k aktivaci hlavn&iacute;ho m&iacute;zovodu.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="160" src="https://www.youtube.com/embed/hn0Tn1dBHno" width="340"></iframe></p> <div class="reservanto-widget pb-3" data-color-bg="#6d0404!important;" data-color-bg-hover="#eb0000" data-color-boxshadow="#d10000" data-color-text="#ffffff!important" data-color-text-shadow="#990000" data-id="13911" data-segment="1" data-text="Rezervovat">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Aromaenergetická masáž

<p>Tato n&aacute;dhern&aacute; mas&aacute;ž je specifick&aacute; použit&iacute;m kombinac&iacute; esenci&aacute;ln&iacute;ch olejů dle Va&scaron;eho vlastn&iacute;ho v&yacute;běru. Použ&iacute;v&aacute;me řadu esenci&aacute;ln&iacute;ch olejů značky Nobilis Tilia, jako je např&iacute;klad Levandule, Sladk&yacute; pomeranč, Kadidlo, Cedr, Ylang Ylang, Ger&aacute;nie a řada dal&scaron;&iacute;ch. Tato mas&aacute;ž je velmi jemn&aacute; a pečuj&iacute;c&iacute;, ale z&aacute;roveň při n&iacute; jdu do velk&eacute; hloubky a hluboce uvolňuji ztuhl&eacute; svalstvo. Přijďte se naladit, rozproudit nebo jen odpočinout v květinov&eacute; n&aacute;ruči.</p> <div class="reservanto-widget pb-3" data-color-bg="#6d0404!important;" data-color-bg-hover="#eb0000" data-color-boxshadow="#d10000" data-color-text="#ffffff!important" data-color-text-shadow="#990000" data-id="13911" data-segment="1" data-text="Rezervovat">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Služby / Nabídky

<h3 style="text-align:center">Celotělov&eacute; peelingy</h3> <p style="text-align:center">Kůže je největ&scaron;&iacute;m očistn&yacute;m org&aacute;nem těla. Vyčist&iacute; denně 3x v&iacute;ce než va&scaron;e ledviny a střeva dohromady. Věděli jste to? Pečujete tak o n&iacute;? Kůž&iacute; člověk d&yacute;ch&aacute;, přij&iacute;m&aacute; důležit&eacute; živiny a l&aacute;tky do těla. Když m&aacute;me jemnou kůži na dlan&iacute;ch, l&eacute;pe vn&iacute;m&aacute;me dotykem druh&eacute;ho člověka. Celotělov&eacute; peelingy s mas&aacute;ž&iacute; jsou skvělou př&iacute;ležitost&iacute; zanesen&eacute; p&oacute;ry znovu otevř&iacute;t, kůži vyčistit a prokrvit a t&iacute;m pomoci cel&eacute;mu tělu znovu se nadechnout. A ve velk&eacute; m&iacute;ře rozpohybovat i v&aacute;&scaron; lymfatick&yacute; syst&eacute;m a odv&eacute;st přebytečnou vodu z těla . Va&scaron;e kůže se bude l&eacute;pe opalovat a op&aacute;len&iacute; d&eacute;le vydrž&iacute;. Vřele je doporučuji jako pravidelnou souč&aacute;st p&eacute;če o tělo.</p> <div class="text-center"> <div class="reservanto-widget pb-3" data-color-bg="#6d0404!important;" data-color-bg-hover="#eb0000" data-color-boxshadow="#d10000" data-color-text="#ffffff!important" data-color-text-shadow="#990000" data-id="13911" data-segment="1" data-text="Rezervovat">&nbsp;</div> </div>

Masáž lávovými kameny

<p>Hlubok&aacute; relaxace pomoc&iacute; hork&yacute;ch l&aacute;vov&yacute;ch kamenů.</p> <div class="reservanto-widget pb-3" data-color-bg="#6d0404!important;" data-color-bg-hover="#eb0000" data-color-boxshadow="#d10000" data-color-text="#ffffff!important" data-color-text-shadow="#990000" data-id="13911" data-segment="1" data-text="Rezervovat">&nbsp;</div>

Galvanoterapie

<div class="WordSection1"> <p><span style="font-size:16.0pt">Galvanick&eacute; o&scaron;etřen&iacute; pleti a pokožky těla prov&aacute;d&iacute;me patentovan&yacute;m galvanick&yacute;m př&iacute;strojem <span style="color:#0070c0">ageLOC Edition NuSkin Galvanic Spa Syst&eacute;m II a Galvanic Body</span>, kter&yacute; m&aacute; v&nbsp;sobě zabudovan&yacute; patentovan&yacute; čip. Tato technologie si pokožku přečte, identifikuje typ pleti a nastav&iacute; intenzitu galvanick&eacute;ho prouděn&iacute; př&iacute;mo skrz buňku a t&iacute;m j&iacute; vybud&iacute; k&nbsp;jej&iacute; aktivitě. Unaven&aacute; a zat&iacute;žen&aacute; pokožka se napln&iacute; novou energi&iacute;, dojde ke zklidněn&iacute; a zbav&iacute; se stresu. V&yacute;sledek o&scaron;etřen&iacute; budete vidět nejen VY, ale i Va&scaron;e okol&iacute;.</span></p> <div class="text-center"> <div class="reservanto-widget" data-color-bg="#6d0404!important;" data-color-bg-hover="#eb0000" data-color-boxshadow="#d10000" data-color-text="#ffffff!important" data-color-text-shadow="#990000" data-id="13911" data-segment="1" data-text="Rezervovat">&nbsp;</div> </div> &nbsp; <p><span style="font-size:16.0pt">Popis procedury a jej&iacute; cena za hodinov&eacute; o&scaron;etřen&iacute;:</span></p> <p><span style="font-size:16.0pt">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:16.0pt">&nbsp;</span></p> <p><img hspace="12" src="/uploads/1537984866tS40NN3jy4rGjDDVYMrV.jpeg" style="float:right; height:433px; width:325px" /><span style="color:#00b050; font-size:16.0pt">GALVANICK&Aacute; KŮRA OBLIČEJ:</span></p> <ul> <li><span style="font-size:16.0pt">Konzultace před o&scaron;etřen&iacute;m</span></li> <li><span style="font-size:16.0pt">Zaktivněn&iacute; lymfatick&yacute;ch uzlin v&nbsp;oblasti krku a hrudi</span></li> <li><span style="font-size:16.0pt">Jemn&yacute; peeling obličeje a dekoltu</span></li> <li><span style="font-size:16.0pt">Oči&scaron;těn&iacute; pleti důmyslnou tonizuj&iacute;c&iacute; pěnou</span></li> <li><span style="font-size:16.0pt">aplikace speci&aacute;ln&iacute;ho předo&scaron;etřuj&iacute;c&iacute;ho gelu pro dokonal&eacute; vyči&scaron;těn&iacute; pokožky</span></li> <li><span style="font-size:16.0pt">doči&scaron;těn&iacute; pleti o&scaron;etřuj&iacute;c&iacute;m gelem a doručen&iacute; anti-agingov&yacute;ch složek do pokožky</span></li> <li><span style="font-size:16.0pt">transport revolučn&iacute;ch pro kolagenov&yacute;ch peptidů, kter&eacute; pomohou zjemnit vzhled jemn&yacute;ch až hlubok&yacute;ch vr&aacute;sek kolem &uacute;st, oč&iacute; a na čele</span></li> <li><span style="font-size:16.0pt">nanesen&iacute; v&yacute;živn&eacute; hydratačn&iacute; masky a 10-ti minutov&aacute; relaxace během kter&eacute; provedeme relaxačn&iacute; mas&aacute;ž rukou pro celkov&eacute; zklidněn&iacute; organismu</span></li> <li><span style="font-size:16.0pt">během galvanick&eacute;ho o&scaron;etřen&iacute; je&scaron;tě hydratujeme pokožku tzv. NaPCA, ve spreji kyselinou hyaluronovou, pro jej&iacute; schopnost v&aacute;zat na sebe vodu a t&iacute;m zajistit hydrataci kůže</span></li> </ul> <p><span style="color:#7030a0; font-size:16.0pt">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#7030a0; font-size:16.0pt">&nbsp;</span></p> <p><span style="color:#7030a0; font-size:16.0pt">&nbsp;</span></p> <p><span style="color:#00b050; font-size:16.0pt">GALVANICK&Aacute; KŮRA TĚLO:</span></p> <ul> <li><span style="font-size:16.0pt">konzultace před o&scaron;etřen&iacute;m</span></li> <li><img hspace="12" src="/uploads/15379848950BHjl3L0wv4nYY0W5rQf.jpeg" style="float:right; height:430px; width:323px" /><span style="font-size:16.0pt">aktivace lymfatick&yacute;ch uzlin na krku, hrudi, v&nbsp;podpaž&iacute; a tř&iacute;slech</span></li> <li><span style="font-size:16.0pt">jemn&yacute; peeling o&scaron;etřovan&eacute; č&aacute;sti těla</span></li> <li><span style="color:#0070c0; font-size:16.0pt">GALVANICK&Eacute; L&Aacute;ZNĚ: </span><span style="font-size:16.0pt">pomoc&iacute; patentovan&eacute;ho galvanick&eacute;ho př&iacute;stroje nan&aacute;&scaron;&iacute;me na pokožku speci&aacute;ln&iacute; Shaping gel, kter&yacute; obsahuje kl&iacute;čov&eacute; složky: Japonskou mořskou řasu KOMBU, kter&aacute; posiluje mezibuněčnou hmotu a extrakt theobroma cacao jehož funkce je odbour&aacute;v&aacute;n&iacute; kožn&iacute;ho tuku s&nbsp;v&yacute;sledkem &scaron;t&iacute;hlej&scaron;&iacute;ho a jemněj&scaron;&iacute;ho vzhledu </span></li> <li><span style="font-size:16.0pt">pro pevněj&scaron;&iacute; a mladistvěj&scaron;&iacute; vzhled na pokožku naneseme zpevňuj&iacute;c&iacute; pleťov&eacute; ml&eacute;ko Dermatic Effects složen&eacute; z&nbsp;v&yacute;tažku lipidů, kter&yacute; pom&aacute;h&aacute; uti&scaron;it voln&eacute; radik&aacute;ly a potlačit zjevnost celulitidy, <span style="color:red">viditelnost</span> <span style="color:red">pomerančov&eacute;</span> <span style="color:red">kůže</span>, d&aacute;le pak v&yacute;tažek z medu pro vyhlazen&iacute; pokožky a kyselinu hyaluronovou pro optim&aacute;ln&iacute; hydrataci. Kromě toho toto tvarovac&iacute; ml&eacute;ko využ&iacute;v&aacute; &scaron;pičkovou optickou technologii, kter&aacute; okamžitě rozptyluje světlo a napom&aacute;h&aacute; pokožce k&nbsp;hebč&iacute;mu vzhledu</span></li> <li><span style="font-size:16.0pt">během o&scaron;etřen&iacute; opět hydratujeme kyselinou hyaluronovou</span></li> </ul> <p><span style="color:#0070c0; font-size:16.0pt">&nbsp;</span></p> <ul> <li><span style="color:#0070c0; font-size:16.0pt">Kl&iacute;čov&eacute; př&iacute;nosy: paže, spodn&iacute; č&aacute;st břicha, stehna, h&yacute;ždě</span></li> <li><span style="font-size:16.0pt">pracujeme s&nbsp;podkožn&iacute;m lymfatick&yacute;m syst&eacute;mem a pr&aacute;vě d&iacute;ky technologii ageLOC &nbsp;při dod&aacute;v&aacute;n&iacute; kl&iacute;čov&yacute;ch př&iacute;sad do pokožky snižujeme zjevn&eacute; zn&aacute;mky st&aacute;rnut&iacute; t&iacute;m, že: </span></li> <li><span style="font-size:16.0pt">vyživujeme buňku</span></li> <li><span style="font-size:16.0pt">galvanick&yacute; proud prov&aacute;d&iacute; mikromas&aacute;ž buňky a lymfodren&aacute;ž </span></li> <li><span style="font-size:16.0pt">transportuje do pokožky anti-agingov&eacute; složky</span></li> <li><span style="font-size:16.0pt">detoxikuje</span></li> <li><span style="font-size:16.0pt">po použit&iacute; těchto dvou produktů bude pokožka proči&scaron;těn&aacute;, osvěžen&aacute;, hlad&scaron;&iacute; a pevněj&scaron;&iacute; </span></li> </ul> <p><span style="color:#7030a0; font-size:16.0pt">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color:#7030a0; font-size:16.0pt">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:16.0pt">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:16.0pt">&nbsp;</span></p> <p><span style="color:#7030a0; font-size:16.0pt">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:16.0pt">&nbsp;</span></p> <p style="margin-left:18.0pt"><span style="font-size:16.0pt">&nbsp;</span></p> <p style="margin-left:18.0pt"><span style="font-size:16.0pt">&nbsp;</span></p> <p><span style="color:#7030a0; font-size:16.0pt">&nbsp;</span></p> <p><span style="color:#7030a0; font-size:16.0pt">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:16.0pt">&nbsp;</span></p> </div>

Trigger point masáž

<p>Je uvolňov&aacute;n&iacute; těla stlačov&aacute;n&iacute;m tzv. spou&scaron;ťov&yacute;ch bodů. Jsou to drobn&eacute; a velmi bolestiv&eacute; body ve svalu, jejichž stlačen&iacute;m uvoln&iacute;me zcela jinou č&aacute;st těla (stlačen&iacute;m trigger pointu na l&yacute;tku můžeme uvolnit bedern&iacute; p&aacute;teř). Stlačov&aacute;n&iacute; se děl&aacute; manu&aacute;lně prsty nebo dřevěn&yacute;m kol&iacute;kem. Tuto terapii použ&iacute;v&aacute;m jako samostatnou nebo jako souč&aacute;st fyzioterapeutick&eacute; mas&aacute;že.</p> <p>&nbsp;</p>

Relaxační intuitivní masáž

<p>Prožijete velmi jemnou, intuic&iacute; vedenou mas&aacute;ž, kter&aacute; hluboce uvoln&iacute; va&scaron;e tělo i mysl.</p> <p>&nbsp;</p>

Škrábání na zádech

<p>Tak&eacute; V&aacute;s maminka &scaron;krabadla na z&aacute;dech večer u televize, když jste byli mal&iacute;?&nbsp;My V&aacute;s na z&aacute;dech po&scaron;kr&aacute;beme po nanesen&iacute; hork&eacute;ho oleje. Každ&yacute; V&aacute;&scaron; chloupek nezůstane opomenut. Nen&iacute; totiž nic kr&aacute;sněj&scaron;&iacute;ho,&nbsp;než způsobit druh&eacute;mu HUS&Iacute; KŮŽI!!!</p> <p>&nbsp;</p>

Spirální stabilizace

<p>Je cvičen&iacute; vhodn&eacute; pro v&scaron;echny věkov&eacute; kategorie. Jde o pos&iacute;len&iacute; nejhlub&scaron;&iacute;ch svalů na&scaron;eho těla propojen&yacute;ch ve spir&aacute;le, kter&aacute; jde skrze cel&eacute; tělo. Doporučuje se již velmi brzy po v&yacute;hřezu meziobratlov&eacute; plot&eacute;nky nebo jako jeho prevence. Je velmi vhodn&eacute; při čast&yacute;ch bolestech zad, při přet&iacute;žen&iacute; končetin&hellip;. U nejstar&scaron;&iacute;ch lid&iacute;, kteř&iacute; se chtěj&iacute; c&iacute;tit l&eacute;pe a nevydrž&iacute; st&aacute;t del&scaron;&iacute; dobu na nohou se dokonce toto cvičen&iacute; d&aacute; dělat v sedě na židli. A pro d&aacute;my skvěl&aacute; zpr&aacute;va &ndash; kr&aacute;sně a velmi rychle ze&scaron;t&iacute;hluje pas!!! Budete se c&iacute;tit celkově pevněj&scaron;&iacute; a stabilněj&scaron;&iacute;. Cvičen&iacute;m SM syst&eacute;mu objev&iacute;te jak jednodu&scaron;e pos&iacute;lit i prot&aacute;hnout svaly cel&eacute;ho Va&scaron;eho těla. Objev&iacute;te tak&eacute; spoustu svalů, o kter&yacute;ch jste ani nevěděli, že je m&aacute;te a kter&eacute; V&aacute;m pomohou s bolav&yacute;mi bedry nebo krkem. K cvičen&iacute; potřebujete pouze poč&aacute;tečn&iacute; edukaci, občasnou poradu s terapeutem a cvičebn&iacute; gumu, kterou si jednodu&scaron;e vezmete s sebou kamkoli a jednodu&scaron;e upevn&iacute;te třeba na strom venku nebo kliku u dveř&iacute; doma. V&iacute;ce info na&nbsp;<a href="http://www.spiralstabilization.cz/">www.spiralstabilization.cz</a></p> <p>&nbsp;</p>

Královská péče o vaše chodidla

<p style="text-align: center;">M&iacute;l&iacute; př&aacute;tel&eacute;, spolu s kolegyn&iacute; a kamar&aacute;dkou Maru&scaron;kou Poty&scaron;ovou zab&yacute;vaj&iacute;c&iacute; se již 15 let<br /> hloubkovou hygienou kůže, jsem pro V&aacute;s vymyslela nov&yacute; luxusn&iacute; z&aacute;žitek.<br /> <br /> Je j&iacute;m<img alt="heart" src="https://www.shaazemasaze.cz/assets/plugins/ckeditor/plugins/smiley/images/heart.png" title="heart" />&nbsp;&quot;KR&Aacute;LOVSK&Aacute; P&Eacute;ČE O VA&Scaron;E CHODIDLA&quot;&nbsp;<img alt="heart" src="https://www.shaazemasaze.cz/assets/plugins/ckeditor/plugins/smiley/images/heart.png" title="heart" /><br /> Po dobu 90 min budeme pečovat o Va&scaron;e chodidla, n&aacute;rty a kotn&iacute;ky. Jako prvn&iacute;<br /> zažijete 20 min peeling každ&eacute;ho kousku va&scaron;eho chodidla, každ&yacute; kous&iacute;ček va&scaron;&iacute;<br /> citliv&eacute; pokožky chodidel až po kotn&iacute;ky vyčist&iacute;me luxusn&iacute;mi peelingy z Ruska<br /> značky CK, kter&eacute; jsou zcela na př&iacute;rodn&iacute; b&aacute;zi.<br /> Pot&eacute; budeme h&yacute;čkat Va&scaron;e chodidla a n&aacute;rty 60 min mas&aacute;ž&iacute; nejlep&scaron;&iacute;mi př&iacute;rodn&iacute;mi<br /> oleji. Pro otrlej&scaron;&iacute;ch můžeme přidat i reflexn&iacute; mas&aacute;ž dřevěn&yacute;m kol&iacute;kem, kter&aacute;<br /> hluboce uvoln&iacute; cel&eacute; tělo a prokrv&iacute; vnitřn&iacute; org&aacute;ny.<br /> Na z&aacute;věr přijde znovu hloubkov&yacute; peeling, kter&yacute; dočist&iacute; v&scaron;e vyplaven&eacute; a než&aacute;douc&iacute;<br /> po mas&aacute;ži. Pak už je lehk&aacute; hydratace a c&iacute;t&iacute;te se jako ZNOVUZROZEN&Iacute;&nbsp;<img alt="angel" src="https://www.shaazemasaze.cz/assets/plugins/ckeditor/plugins/smiley/images/angel_smile.png" title="angel" /><img alt="angel" src="https://www.shaazemasaze.cz/assets/plugins/ckeditor/plugins/smiley/images/angel_smile.png" title="angel" /><img alt="angel" src="https://www.shaazemasaze.cz/assets/plugins/ckeditor/plugins/smiley/images/angel_smile.png" title="angel" />.<br /> Tuto akčn&iacute; nab&iacute;dku můžete využ&iacute;t i pro Va&scaron;e bl&iacute;zk&eacute; jako d&aacute;rek ve formě<br /> D&Aacute;RKOV&Eacute;HO POUKAZU jehož platnost je půl roku.<br /> <br /> TĚ&Scaron;&Iacute;ME SE NA VA&Scaron;E CHODIDLA&nbsp;<img alt="heart" src="https://www.shaazemasaze.cz/assets/plugins/ckeditor/plugins/smiley/images/heart.png" title="heart" /><img alt="heart" src="https://www.shaazemasaze.cz/assets/plugins/ckeditor/plugins/smiley/images/heart.png" title="heart" /><br /> <br /> Va&scaron;e Shaaze</p>

MIGRÉNY

<h3 style="text-align:center">MIGR&Eacute;NY</h3> <p style="text-align:center">Velmi často vznikaj&iacute; stažen&iacute;m a tedy nedokrven&yacute;m drobn&yacute;ch svalů v&nbsp;okol&iacute; lebečn&iacute;ho oblouku, kl&iacute;čn&iacute;ch kost&iacute; a svalů lebky a krku.</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p>

Blokace

<h3 style="text-align:center">BLOKACE</h3> <p style="text-align:center">jednotliv&yacute;ch svalů. Ať už se r&aacute;no probud&iacute;te a nemůžete otočit hlavou nebo se prostě jen ohnete zav&aacute;zat si tkaničky a už se nemůžete narovnat. Často doh&aacute;z&iacute; k&nbsp;tzv. ochrann&eacute; blokaci neboli ztuhnut&iacute; svalu při p&aacute;du, kdy tělo potřebuje ochr&aacute;nit životu důležit&eacute; č&aacute;sti těla a proto zvol&iacute; ztuhnut&iacute; svalu. Ten potom nedopust&iacute; třeba rozbit&iacute; lebky či zlomeninu kosti.</p>

Relaxace

<h3 style="text-align:center">RELAXACE</h3> <p style="text-align:center">je druh&aacute; strana mince v&nbsp;na&scaron;em aktivn&iacute;m životě. Chv&iacute;le, kdy člověk potřebuje b&yacute;t s&aacute;m se sebou a znovu si utř&iacute;dit my&scaron;lenky. Zjistit co je nejdůležitěj&scaron;&iacute; udělat teď a kam pokračovat ve sv&eacute;m životě d&aacute;l.</p>

Celková únava a stres

<h3 style="text-align:center">CELKOV&Aacute; &Uacute;NAVA A STRES</h3> <p style="text-align:center">nebo, když je toho na n&aacute;s v&nbsp;životě moc, způsobuj&iacute; trval&eacute; napět&iacute; ve svalech a jejich bolesti. V&nbsp;t&eacute;to situaci je nutn&eacute; tělu dopř&aacute;t něco, co stres na napět&iacute; vyplav&iacute; a uvoln&iacute; znovu cel&eacute; tělo. Tehdy člověk často stagnuje i ment&aacute;lně a du&scaron;evně a potřebuje znovu nastartovat. V&scaron;echno to V&aacute;m mas&aacute;ž přin&aacute;&scaron;&iacute;.</p>

Otoky

<h3 style="text-align:center">OTOKY</h3> <p style="text-align:center">nebo jen pocit trval&eacute;ho napět&iacute; v nohou jsou nejčastěji způsoben&eacute; t&iacute;m, že se svaly m&aacute;lo h&yacute;bou a jsou m&aacute;lo prokrven&eacute;. Nejv&iacute;ce u žen pot&eacute; vznik&aacute; celulitida neboli zadržov&aacute;n&iacute; nečistot a přebytečn&eacute; tekutiny v&nbsp;kůži a podkož&iacute;. Skvěl&yacute; způsobem, jak znovu lymfatick&yacute; syst&eacute;m rozproudit je Manu&aacute;ln&iacute; lymfodren&aacute;ž, peeling nebo fyzio mas&aacute;ž.</p>

Terapie

<p style="text-align: center;">Na terapii můžete přij&iacute;t s konkr&eacute;tn&iacute;m t&eacute;matem, kter&yacute; v&aacute;s nyn&iacute; tr&aacute;p&iacute;.<br /> Může to b&yacute;t aktu&aacute;ln&iacute; situace s d&iacute;tětem nebo s partnerem, kter&aacute; se st&aacute;le vrac&iacute; a nev&iacute;te si s n&iacute; rady. Nebo tak&eacute; z&aacute;žitek velmi star&yacute;, kter&yacute; vypad&aacute; již neře&scaron;iteln&yacute; a často si na něj vzpom&iacute;n&aacute;te, vrac&iacute;te se k němu a v&aacute;&scaron; život a jedn&aacute;n&iacute; tak st&aacute;le ovlivňuje.<br /> <br /> Dal&scaron;&iacute;m důvodem pro terapii jsou fyzick&eacute; nebo psychyck&eacute; probl&eacute;my a onemocněn&iacute;, kter&yacute;m v&scaron;echny va&scaron;e dosavadn&iacute; způsoby l&eacute;čen&iacute; pomohly jen na chv&iacute;ly, vůbec nebo v nich nec&iacute;t&iacute;te hlub&scaron;&iacute; smysl.<br /> Můžete ale tak&eacute; prostě přij&iacute;t s t&iacute;m, že nev&iacute;te, co je &scaron;patně, že byste vlastně měl b&yacute;t &uacute;plně spokojen&yacute; člověk, kter&yacute; m&aacute; v&scaron;echno, co kdy chtěl, ale prostě se tak nec&iacute;t&iacute;te.<br /> <br /> Nejdůležitěj&scaron;&iacute; ze v&scaron;eho je sebrat odvahu situaci ře&scaron;it a přij&iacute;t. Protože pokud nepřijdete vy, bude tuto situaci dř&iacute;ve či později ře&scaron;it va&scaron;e d&iacute;tě!</p> <div id="P0" style="padding: 10px"> <h3>Kraniosakr&aacute;ln&iacute; terapie:</h3> <p>Během o&scaron;etřen&iacute; se použ&iacute;v&aacute; doteku rukou k naslouch&aacute;n&iacute; jemn&yacute;ch rytmů v těle klienta a neinvazivn&iacute;mi technikami se podporuje rozpu&scaron;těn&iacute; vzorců napět&iacute;. proti stresu, &uacute;navě a poruch&aacute;m sp&aacute;nku,pro uvolněn&iacute; traumatick&yacute;ch psychick&yacute;ch i fyzick&yacute;ch z&aacute;žitků, v těhotenstv&iacute;.</p> </div> <div id="P1" style="padding: 10px"> <h3>Pr&aacute;ce na konkr&eacute;tn&iacute;m t&eacute;matu a způsoby zpracov&aacute;n&iacute;:</h3> <p>Hodně druhů terapi&iacute;, kter&eacute; využ&iacute;v&aacute;m nab&iacute;zej&iacute; doprožit&iacute; životn&iacute;ch situac&iacute;, jak na tělesn&eacute;, emocion&aacute;ln&iacute; a du&scaron;evn&iacute; &uacute;rovni, tak i jejich logick&eacute; pochopen&iacute; a spojen&iacute; s&nbsp;re&aacute;ln&yacute;m životem. Tyto situace nebylo možn&eacute; za dan&eacute; situace dř&iacute;ve plně prož&iacute;t a tedy nějak&yacute;m způsobem st&aacute;le ovlivňuj&iacute; n&aacute;&scaron; život. Ať už se vrac&iacute; v podobě psychosomatick&yacute;ch př&iacute;znaků a jste často nemocn&iacute; nebo v&aacute;s reakce va&scaron;eho partnera velmi hluboce zraňuj&iacute; st&aacute;le dokola.</p> </div> <div id="P2" style="padding: 10px"> <h3>Sm&iacute;řen&iacute; s nepř&iacute;tomn&yacute;m rodičem pod vizualizac&iacute;</h3> <h4>Sm&iacute;řen&iacute; s nepř&iacute;tomn&yacute;m partnerem, sourozencem, bl&iacute;zk&yacute;m člověkem pod vizualizac&iacute;</h4> <p>- Tyto dvě terapie nab&iacute;zej&iacute; zpracov&aacute;n&iacute; situac&iacute;, kter&eacute; nen&iacute; možn&eacute; vykonfrontovat s druh&yacute;m člověkem př&iacute;mo, buď pro to, že tomu nen&iacute; otevřen&yacute; a nebo už třeba zemřel<br /> - Jde o individu&aacute;ln&iacute; pr&aacute;ci za použit&iacute; vizualizace a meditace</p> </div> <div id="P3" style="padding: 10px"> <h3>Sm&iacute;řen&iacute; s traumatickou ud&aacute;lost&iacute; pod vizualizac&iacute;</h3> <p>- Individu&aacute;ln&iacute; terapie při kter&eacute; doch&aacute;z&iacute; k doči&scaron;těn&iacute; traumatick&eacute; ud&aacute;losti vznikl&eacute; v&nbsp;minulosti, např. zn&aacute;silněn&iacute;, kter&eacute; i po dlouh&yacute;ch letech může u žen způsobovat probl&eacute;my v&nbsp;sexu (fyzick&eacute; bolesti při styku, odm&iacute;t&aacute;n&iacute; bliž&scaron;&iacute;ho fyzick&eacute;ho kontaktu, neprož&iacute;v&aacute;n&iacute; slasti&hellip;)</p> </div> <div id="P4" style="padding: 10px"> <h3>Oplak&aacute;n&iacute; zemřel&eacute;ho pod vizualizac&iacute;</h3> <p>- Individu&aacute;ln&iacute; terapie, kter&aacute; pom&aacute;h&aacute; naj&iacute;t znovu smysl života po ztr&aacute;tě někoho bl&iacute;zk&eacute;ho a milovan&eacute;ho &ndash; rodiče, partnera, d&iacute;těte &ndash; i potrat či porod mrtv&eacute;ho d&iacute;těte&hellip;</p> </div> <div id="P5" style="padding: 10px"> <h3>Rehabilitace porodn&iacute;ch z&aacute;žitků &ndash; tato n&aacute;dhern&aacute; terapie nab&iacute;z&iacute;</h3> <p>- Prožit&iacute; si nejdř&iacute;ve vlastn&iacute;ho prenat&aacute;ln&iacute;ho, porodn&iacute;ho a poporodn&iacute;ho obdob&iacute; a naplněn&iacute; se vrchovatě v&scaron;&iacute;m, co tenkr&aacute;t nemohlo b&yacute;t a je&scaron;tě nyn&iacute; po tom tak touž&iacute;te &ndash; n&aacute;ruč maminky po porodu a znovu se napojen&iacute; na tlukot jej&iacute;ho srdce po n&aacute;ročn&eacute;m porodu, doprožit&iacute; si posledn&iacute;ch měs&iacute;ců v lůně maminky, kter&eacute; jste re&aacute;lně prožili v inkub&aacute;toru<br /> - N&aacute;sledně potom může každ&aacute; maminka znovu prož&iacute;t toto obdob&iacute; &ndash; propojen&iacute; se, porozuměn&iacute; si - se sv&yacute;m d&iacute;tětem, ať už třeba dospěl&yacute;m</p> </div> <div id="P6" style="padding: 10px"> <h3>Sm&iacute;řen&iacute; s př&iacute;tomn&yacute;m rodičem či partnerem</h3> <p>- Tento způsob terapie nab&iacute;z&iacute; sm&iacute;řen&iacute; dvou lid&iacute; na tělesn&eacute;, citov&eacute;, du&scaron;evn&iacute; i my&scaron;lenkov&eacute; &uacute;rovni, kteř&iacute; potřebuj&iacute; pro uvolněn&iacute; vztahů pomoc třet&iacute; osoby<br /> - Mohou se společně vt&aacute;tit ke star&yacute;m, ale st&aacute;le aktu&aacute;ln&iacute;m bolav&yacute;m ud&aacute;lostem a v př&iacute;tomn&eacute;m okamžiku je společně doprož&iacute;t a navždy vyčistit a pochopit jeden druh&eacute;ho</p> </div> <div id="P7" style="padding: 10px"> <h3>Pr&aacute;ce s tělesn&yacute;m probl&eacute;mem či bolest&iacute;</h3> <p>- K&nbsp;terapii můžete přij&iacute;t s&nbsp;dlohodob&yacute;mi tělesn&yacute;mi probl&eacute;my, st&aacute;le se opakuj&iacute;c&iacute;mi akutn&iacute;mi či chronick&yacute;mi nemocemi.<br /> - Tělo je zrdcadlem na&scaron;eho du&scaron;evn&iacute;ho a emocion&aacute;ln&iacute;ho stavu, zrdcadlo d&aacute;vn&yacute;ch situac&iacute; a vzpom&iacute;nek, když najdeme odvahu se do tohoto zrdcadla pod&iacute;vat a vidět a c&iacute;tit pravdu, jsme někdy velmi překvapeni, ale hluboce a navždy se n&aacute;m ulev&iacute; &ndash; UZDRAV&Iacute;ME SE!</p> </div>

'

<p>Na dlan&iacute;ch a plosk&aacute;ch m&aacute;me mapu cel&eacute;ho na&scaron;eho těla. Skrze body na těchto m&iacute;stech můžeme prokrvit a uvolnit v&scaron;echny vnitřn&iacute; org&aacute;ny nebo psychiku. Podrobn&aacute;, hloubkov&aacute; mas&aacute;ž každ&eacute;ho m&iacute;stečka dlan&iacute; nebo plosek nohou pomůže uvolnit va&scaron;e bolav&aacute; kolena, kyčle, lokty nebo třeba trap&eacute;zy. Může pomoci i od bolesti hlavy a řady dal&scaron;&iacute;ch neduhů.<br /> Prov&aacute;d&iacute; se při n&iacute; protlačov&aacute;n&iacute; akupresurn&iacute;ch bodů, uvolněn&iacute; ztuhl&yacute;ch svalů stlačen&iacute;m, mas&aacute;ž s olejem, protažen&iacute; jednotliv&yacute;ch svalů a odblokov&aacute;n&iacute; kloubů.</p> <div class="reservanto-widget pb-3" data-color-bg="#6d0404!important;" data-color-bg-hover="#eb0000" data-color-boxshadow="#d10000" data-color-text="#ffffff!important" data-color-text-shadow="#990000" data-id="13911" data-segment="1" data-text="Rezervovat">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Kineziotaping

<p>Ide&aacute;ln&iacute; je použit&iacute; tejpovac&iacute; p&aacute;sky na prokrven&yacute; namas&iacute;rovan&yacute; sval nebo po lymfatick&eacute; mas&aacute;ži. Kr&aacute;sně dopln&iacute; a prodlouž&iacute; terapii i dal&scaron;&iacute; dny po mas&aacute;ži. Tejpovac&iacute; p&aacute;sky miluj&iacute; třeba děti, kter&eacute; mas&aacute;ž zablokovan&eacute;ho svalu př&iacute;li&scaron; bol&iacute;, a tedy nen&iacute; možn&aacute;. Tejpovac&iacute; p&aacute;ska sval v&nbsp;dal&scaron;&iacute;ch dnech sama kr&aacute;sně uvoln&iacute; a vr&aacute;t&iacute; mu jeho funkci. Skvěl&eacute; je použit&iacute; p&aacute;sky u těhotn&yacute;ch žen k&nbsp;podpoře svalů na zvět&scaron;uj&iacute;c&iacute;m se těžknouc&iacute;m bř&iacute;&scaron;ku.</p> <h2>Lymfotaping</h2> <p>je použit&iacute; tejpovac&iacute; p&aacute;sky při otoc&iacute;ch nebo k&nbsp;rychlej&scaron;&iacute;mu vstřeb&aacute;v&aacute;n&iacute; vět&scaron;&iacute;ch hematomů &ndash; modřin.</p>